Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie awaryjnych prac budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie awaryjnych prac budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Parkowa 5
62-035 KÓRNIK
powiat: poznański
tel. 61-8170-033, fax. 61-8170-166, tel. 575 771 655
zamowienia.idpan@man.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: KÓRNIK
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61-8170-033, fa
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem postępowania jest wykonanie awaryjnych prac budowlanych tj: remontu podłogi w budynku mieszkalnym Czołowo 24.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem jest wykonanie awaryjnych prac budowlanych tj: remontu podłogi w budynku mieszkalnym Czołowo 24 - szczegółowy zakres stanowi załącznik nr 3.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta cenowa
na wykonanie remontu podłogi w budynku mieszkalnym Czołowo 24. Znak sprawy DAZ.2540.1111.2022" do 23.11.2022 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku A, do godz. 1200 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.idpan@man.poznan.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - do 20 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto.
Termin związania ofertą - 7 dni.

Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę
na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.

W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków w postępowaniu Wykonawca wraz
z ofertą dostarczy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz oświadczenie odbycia wizji lokalnej.
W celu umówienia wizji lokalnej należy zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem (osoba do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem
formalno-proceduralnym jest mgr inż. Radosław Rakowski tel. 575 771 655).
Ubiegający się o udzielenie zamówienia, który został najwyżej oceniony na wezwanie Zamawiającego, przedłoży w celu wykazania spełnienia warunków w zakresie wiedzy
i doświadczenia wykaz co najmniej dwóch podobnych robót - każda
na kwotę minimum 20 000 zł netto, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie.

Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że podany zakres ilościowy w przedmiarze robót jest zakresem szacunkowym, określonym przez Zamawiającego z należytą starannością, na potrzeby porównania ofert. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia
w pełnym zakresie.

Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy mogą wystąpić roboty nieprzewidziane, w takim przypadku Wykonawca zastosuje stawki i narzuty zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a cena materiałów (bez kosztów zakupu) i sprzętu nie może przekroczyć średnich wartości ,,SEKOCENBUD-u" - z poprzedniego kwartału.
W powyższym przypadku na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia faktur za zakupione materiały.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.
Okres gwarancji na przedmiot (roboty budowlane, instalacje, urządzenia) objęty niniejszym postepowaniem wynosi 60 pełnych miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.
Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego, zdarzeń losowych.

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa (załącznik nr 2). Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uzupełniony kosztorys ofertowy (opracowany na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu ślepego - załącznik nr 3) pod rygorem odrzucania oferty przez Zamawiającego jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych przedłożonych w ofercie Wykonawcy.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zastosowania materiałów do realizacji umowy
w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie z ustawą
o wyrobach budowlanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji na każdym etapie realizacji umowy, czy użyte materiały budowlane są w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego: www.idpan.poznan.pl/bip.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest mgr inż. Radosław Rakowski tel. 575 771 655; e-mail: idadmin@man.poznan.pl
w godzinach od 730 do 1530.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.