Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4738z ostatnich 7 dni
18623z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dobór, dostawa i montażu kompensatora mocy biernej

Przedmiot:

Dobór, dostawa i montażu kompensatora mocy biernej

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 745 92 00, tel. 604 419 222, 519 314 159
inwestycje@bialystok.so.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 745 92 00, t
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dobór, dostawa i montażu kompensatora mocy biernej dla budynku Sąd Rejonowego w Sokółce.
2. Opis przedmiot zamówienia:
Wg ,,Specyfikacji doboru, dostawy i montażu kompensatora mocy biernej dla budynku Sąd Rejonowego w Sokółce."
3. Opis Części zamówienia.
J.w.

Dokument nr: 1-204- 4/22

Składanie ofert:
14. Miejsce, termin i forma składania ofert:
Miejsce: Sąd Okręgowy w Białymstoku, Ul. M. Skłodowskiej - Curie 1, pok. C6/C7 lub e-mailem: inwestycje@bialystok.so.gov.pl.
Termin: 23.11.2022 r., godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2022 r.

Wymagania:
5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) formularz oferty - sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy);
6. Termin związania ofertą:
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.
8. Warunki płatności:
Konto płatności: wg podanego przez Wykonawcę w umowie.
Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
9. Udzielenie zamówienia:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymogi określone w Zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę/ zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert;
2) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru;
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty.
10.Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;
2) oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w pkt. 5. zapytania ofertowego;
3) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
4) oferty niespełniające wszystkich wymienionych wymogów będą odrzucone. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z Zapytaniem ofertowym,
b) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych lub błędów rachunkowych,
c) zawiera inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, których poprawienie spowoduje istotne zmiany w treści oferty,
d) wpłynęła po terminie wyznaczonym na składanie ofert.,
e) zajdą okoliczności wskazane w pkt 1).
11. Wyjaśnienia i zmiana treści Zapytania ofertowego:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert;
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków postępowania wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1), Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania;
3) Zamawiający treść zapytań wraz z odpowiedziami przesyła Wykonawcom, do których skierował zapytanie ofertowe;
4) w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego;
5) dokonaną w ten sposób zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przesyła Wykonawcom, do których skierował Zapytanie ofertowe i jest ona wiążąca przy składaniu ofert.
12. Wyjaśnienia/uzupełnienia/poprawa omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek w toku badania i oceny ofert.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) W toku badania ofert Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Warunkami przetargowymi, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Uczestnika przetargu, którego oferta została poprawiona.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zakończenia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania oferty;
2) żądania złożenia ofert dodatkowych - w przypadku, gdy w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w zakresie ceny w terminie określonym przez Zamawiającego;
3) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta,
b) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
c) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Forma: na załączonym formularzu ofertowym (pisemnie przy składaniu oferty w tut. Sądzie, przy składaniu elektronicznym przed podpisaniem umowy oferent obowiązany jest dostarczyć oryginał oferty).
15. Miejsce i termin podpisania umowy:
Miejsce: j. w.
Termin: na wezwanie Zamawiającego.
16. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, wykonawców oraz uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.459), zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej;
2) Zamawiający informuje, iż ww. dane osobowe, przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest m.in. przeprowadzenie postępowania
0 udzielenie zamówienia, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, dokonanie rozliczenia płatności związanych z realizacją umowy, przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych przez komórki Zamawiającego
1 inne uprawnione podmioty, udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

Kontakt:
17. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest:
- Anatol Pilipiuk, tel. 604 419 222, e-mail: anatol.pllipiuk@bialystok.so.gov.pl.
- Tomasz Biesiada, tel. 519 314 159, e-mail: tomasz.biesiada@bialystok.so.gov.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.