Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4968z ostatnich 7 dni
19937z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg

Przedmiot:

Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sośno
ul. Nowa 1
89-412 Sośno
powiat: sępoleński
tel. 52 389 01 10
paligam@sosno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sośno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 389 01 10
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z MECHANICZNYM ODŚNIEŻANIEM DRÓG STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SOŚNO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem 119,5 km dróg stanowiących własność gminy Sośno w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., (zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)

Zakres zamówienia:

likwidacja zalegającego śniegu z dróg i zatok drogowych poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi,
prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, podczas dni roboczych i świąt, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, zawieje śnieżne, niskie temperatury).
rozpoczęcie akcji odśnieżania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 90 minut od telefonicznego powiadomienia przez osobę wyznaczoną na koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem należytej staranności i obowiązującym standardem zimowego utrzymania dróg, w szczególności:

odśnieżanie drogi należy wykonać na szerokości umożliwiającej przejazd pojazdów mechanicznych z jednoczesnym wykonaniem mijanek umożliwiających płynny i bezpieczny ruch na drodze,

odrzuceniem śniegu poza krawędź oczyszczonego pasa, zapobiegając tworzeniu się zwałów śniegu przy poboczu,

usuwanie śniegu z dróg na pobocze należy wykonać tak, aby w miarę możliwości nie zasypywać chodników, wjazdów na posesje i drogi boczne,

w przypadku wystąpienia utrudnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia (awaria sprzętu) Wykonawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie koordynatora o zaistniałej sytuacji,

w przypadku awarii pojazdu /sprzętu/ Wykonawca zapewnia pojazd /sprzęt/ o porównywalnych parametrach technicznych w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu pojawienia się awarii,

wykonawca ponosi koszt prac wykonanych bez powiadomienia koordynatora,

w przypadku wykonania prac niezgodnie z ww. zapisami Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich niezwłocznego poprawienia,

czas pracy sprzętu mierzony jest od momentu rozpoczęcia odśnieżania do momentu jego zakończenia. Do czasu pracy nie wlicza się dojazdu ani powrotu do bazy,

operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem,

operatorzy sprzętu zobowiązani są powiadomić koordynatora o zakończeniu pracy jak również o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonanie zadania,

w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o zaistniałym fakcie koordynatora oraz na własny koszt dokona likwidacji szkody,

Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania.

Rodzaj zamówienia: usługi

Dokument nr: RI.7234.43.1.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie elektronicznej - skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz pozostałych załączników nr 4, 5, 6 należy przesłać na e-mail: paligam@sosno.pl , wpisując w temacie wiadomości: ,,OFERTA NA ODŚNIEŻANIE DRÓG 2023, NR SPRAWY: RI.7234.43.1.2022"
w terminie do dnia 23 listopad 2022 r.
(Gmina Sośno zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyny oraz pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wymagania:
Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki:

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę o tym samym charakterze o łącznej wartości minimum 30 000,00 zł brutto oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia i dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum czterema pojazdami mechanicznymi służącymi do odśnieżania o mocy min. 90 KM w tym minimum jeden pojazd powinien być wyposażony w pług wirnikowy (zgodnie z zał. nr 4, 5, 6).
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000,00 zł.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym i pozostałych załącznikach do niniejszego pisma nr 2, 4, 5, 6 których wypełnienie i dostarczenie we wskazanym przez zamawiającego terminie jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu.

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena

60% 60 punktówKryterium oceniane będzie wg wzoru:

Wartość oferty najtańszej x 60 pkt
Wartość oferty badanej
2. Gotowość do akcji (czas reakcji) 40% do 30 min - 40 pktdo 60 min - 20 pkt

do 90 min - 10 pkt

Zamawiający zastrzega aby czas reakcji nie przekraczał 90 min.

Zamawiający zawiadomi telefonicznie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania a następnie zaprosi do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 3.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie ceny, umożliwiających skuteczne rozstrzygnięcie postępowania.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach pierwotnych.
UWAGA:

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Dlatego też, jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (dokumentów rejestrowych: CEIDG / KRS), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wypełnionymi pozostałymi załącznikami nr 4, 5, 6.
Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (dokumentów rejestrowych), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) polisy ubezpieczeniowej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:

w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w zakresie procedury związanej z zapytaniem ofertowym :

Maciej Paliga - tel. 52 389-01-27, e-mail: paligam@sosno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.