Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4968z ostatnich 7 dni
19937z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
powiat: wołomiński
tel. 29 777 52 67
k.banasiak@tluszcz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Tłuszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 29 777 52 67
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA i montaż klimatyzatorów w Urzędzie miejskim w Tłuszczu" w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2022 pn.: ,,Wykonanie Klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Dokument nr: IR.272.2.17.2022

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie ofert - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w
Tłuszczu, Ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz w dniu 23 listopad 2022 r. o godz. 10:15,
pok. nr 51.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2022 r., do godz. 10.00 w siedzibie
zamawiającego, Ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, Biuro Obsługi Interesanta.
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres Gmina Tłuszcz Ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz
(adres zamawiającego)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej k.banasiak@tluszcz.pl ,
u.kalinowska@tluszcz.pl *

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
(cena - 100%)
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy,
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie;
4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia;
5) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną*
jest obowiązująca przez okres ważności umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji
w okresie jej trwania;
6) Oprócz ceny proszę również o podanie:
- numer rachunku bankowego
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu. Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub
opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:
(pieczątka firmowa wykonawcy)
Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Dostawa i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu"
Nie otwierać przed 23.11.2022r. godz. 10:00
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość wykonania
przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub równoważnymi do nich (w
szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
wydanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo,
a uznanymi w Polsce).
11. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania
przyczyny.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania są:
1) Urszula Kalinowska, tel. 29 777 52 67, e-mail: u.kalinowska@tluszcz.pl,
2) Kamila Banasiak, tel. 29 777 52 67, e-mail: k.banasiak@tluszcz.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.