Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
492z dziś
4797z ostatnich 7 dni
19766z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa mebli

Przedmiot:

Dostawa mebli

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
aleja Piłsudskiego 29
05-070 Sulejówek
powiat: miński
tel. 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691112
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sulejówek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 101 02 02
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZO/MJP/54/2022 DOSTAWA mebli biurowych do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 Biurko białe Należy podać cenę. 4 kpl. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Fotel biurowy Należy podać cenę. 10 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Pomocnik kontener Należy podać cenę. 10 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Przegroda do biurka Należy podać cenę. 4 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Szafka niska Należy podać cenę. 1 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 691112, ZO/MJP/54/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/691112
Składania : 22-11-2022 14:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem wewnętrznym Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowy) zawiera załącznik nr 1 do zapytania.
Opis sposobu realizacji i warunków zawiera załącznik nr 2 do zapytania.
Wzór umowy, którą Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do zapytania. Wzór umowy wskazuje również warunki i zasady realizacji dostawy.
Do oferty należy załączyć Formularz asortymentowy z wypełnioną kolumną "Nazwa / model / numer katalogowy"
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny.
Kalkulując cenę, w cenach jednostkowych poszczególnych elementów należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, rozładunku, gwarancji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodu nie otrzymania środków na sfinansowania zamówienia. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez Zamawiającego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodu nie otrzymania środków na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do uzupełnień oraz wyjaśnień złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy:
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@muzeumpilsudski.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Termin związania ofertą - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Oświadczenie - Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji zamówienia zawartymi w umowie i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Proszę potwierdzić wpisując "Tak". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Oświadczenie - Oświadczamy, iż zaoferowana łączna cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Tak". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Osoba do kontaktu w sprawie realizacji umowy - Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Numer telefonu oraz adres e - mail, pod którymi wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia. - Prosimy o podanie adresu e-mail i numeru telefonu. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Tak". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Oświadczenie - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełniania warunku należy opisać jakie dostawy zrealizował wykonawca, kiedy oraz za jaką kwotę. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Oświadczenie - Oferowane meble spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego. Należy załączyć formularz asortymentowy z uzupełnioną kolumną dotyczącą oferowanych mebli. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
aleja Piłsudskiego 29
05-070 Sulejówek
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.