Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów

Przedmiot:

Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2022-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bolesławiec
Rynek 41
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
tel. 75 6456571, 6456400 fax 6456402
oferty@um.boleslawiec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 75 6456571, 645
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji - III postępowanie
ZAPROSZENIE
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - Prezydent Miasta Bolesławiec, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:
Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji - III postępowanie
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń zieleni (drzew i krzewów) na terenie bulwaru nad rzeką Bóbr w Bolesławcu. Teren nasadzeń obejmuje działki o nr 136, 133/5, 134/9 i 140/13 zlokalizowanych w obrębie 3 miasta Bolesławiec.
2. Zamówienie w zakresie drzew obejmuje: wytyczenie lokalizacji miejsca nasadzenia (geodezja), dostarczenie sadzonek, nasadzenie w wskazanej lokalizacji (projekt zieleni) oraz zabezpieczenie palikami przed wiatrem. Sadzonki nie mogą posiadać mniejszego obwodu niż 8 cm pomierzonego na wysokości 100 cm.
3. Zamówienie obejmuje dla krzewów: przygotowanie terenu pod sadzenie, dostarczenie sadzonek, ułożenie geowłókniny, nasadzenie w wskazanej lokalizacji w zaprojektowanej kompozycji, jeśli to konieczne zabezpieczenie sadzonek przed wiatrem, ułożenie warstwy kory. Teren nasadzenia krzewów jest oznaczony w załączniku nr 1.
4. Wykaz gatunków drzew i krzewów do nasadzenia:
a) Brzoza pożyteczna (Betula utilis "Doorenbos") - 29 sztuk,
b) Wierzba babilońska (Salix babylonica Tortuosa) - 8 sztuk,
c) Sumak octowiec (Rhus typhina) - 15 sztuk,
d) Jarząb mączny (Sorbus aria) - 8 sztuk,
e) Forsycja pośrednia 'Goldzauber' (Forsythia × intermedia Goldzauber) - 17 sztuk,
f) Krzewuszka cudowna 'Alexandra' (Weigela florida Alexandra) - 67 sztuk,
g) Budleja Dawida 'Nanho Blue' (Buddleja davidii Nanho Blue) - 104 sztuk.
5. Szczegółowe wymagania, co do przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie zieleni przygotowanym dla inwestycji pn.: Aranżacja i zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca w terminie rękojmi i gwarancji, zapewni żywotność posadzonego materiału roślinnego. W przypadku stwierdzenia braku oznak żywotności dla przedmiotowego nasadzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany martwego i chorego egzemplarza na nowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego .
Uwaga: Projekt zieleni obejmuje nasadzenia dla całego obszaru bulwaru, obecny przedmiot zamówienia dotyczy części nasadzeń wybranych roślin - określonych powyżej.

Dokument nr: ZI-II.271.69.2022.DW

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na adres: oferty@um.boleslawiec.pl w terminie do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 23:59
W treści wiadomości należy umieścić wpis: Oferta w postępowaniu nr ZI-II.271.69.2022.DW -Zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji - III postępowanie
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożoną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy wskazany wyżej. Ofertę można złożyć również, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany wyżej.
W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Do 23 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający nie ustawia warunków.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Brak.
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny propozycji cenowych (ofert):
CENA 100%
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
1) wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej w oparciu o przedmiot zamówienia.
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryterium i o niższej cenie.
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, wynikających z jego niezgodności ze stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
7. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Wykonawca, składając propozycje cenową, składa następujące dokumenty:
a) formularz propozycji cenowej - Załącznik nr 1,
9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Określone we wzorze umowy.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający nie udzieli zamówienia takiemu Wykonawcy, z którym rozwiązano albo wypowiedziano Umowę w sprawie zamówienia albo odstąpiono od Umowy, zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosił odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenia Umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia;
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę i odrzuci jego propozycję cenową, który w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie (umowę) z Zamawiającym lub innym zamawiającym, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
12. Pozostałe informacje:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył innych dokumentów lub oświadczeń, niż propozycja cenowa, a o których mowa w punkcie 7 zaproszenia, składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający może wezwać wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę. O dokonanej poprawie w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę.
4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności Wykonawca nie złożył propozycji cenowej jak i również dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert;
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat.
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy przez Gminę Miejską Bolesławiec.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Dariusz Wawrzkiewicz - Zastępca Naczelnika w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, Urząd Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, pok. 510, tel. 75 645 65 71, fax. 75 645 65
74. (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa wydziału, adres - pokój, telefon, fax).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.