Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
powiat: opoczyński
tel. 44 755 18 50 , fax 44 755 18 51, tel. (44) 755 - 18 - 57, tel. (44) 755 - 18 - 53
sekretariat@ugslawno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sławno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 44 755 18 50 ,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel -Bratków gm. Sławno."
Wójt Gminy Sławno
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel -Bratków gm. Sławno".
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel -Bratków gm. Sławno na działkach o nr. ewid. Unewel 446, 406/2, 408/2, 409/2, 936/2, 947/2, 949/1, 436/1, 950/1, 857/1, 858/1
Olszewice
227/2, 32/4, 34/2, 36/2, 38/2, 40/4, 42/2, 228/2, 57/2, 234/2, 235/4,
235/6, 78/4, 236/2, 98/2, 101/2, 104/2, 237/2, 126/4, 129/4, 238/2, 109/2,
230/4, 255/2, 30, 37/1, 39/1, 41/3, 43/1, 256/1, 240/3, 82/5, 82/3, 241/1,
243/1, 244/2, 257/1, 124/4, 245/1, 242/1, 246/1, 148/1, 247/7, 247/9,
247/11, 247/14, 247/13, 154/1, 258/1 Gmina Sławno.
Przebudowywany odcinek drogi jest o długości 2300 m o przekroju daszkowym o szerokości jezdni 6,0m . Spadek poprzeczny daszkowy wielkości 2%. Spadek podłużny drogi zmienny
w granicach dopuszczalnych normatywnie: 3%.
2.Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni rozbudowywanej drogi:
Odcinek I 950mb długości szerokości 6mb
- wykonanie tyczenia drogi na w/w odcinku
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ,0/31,5mm gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie na długości całego odcinka
Odcinek II 650mb
- wykonanie tyczenia drogi na w/w odcinku
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ,0/31,5mm gr. 6cm stabilizowanego
3
Odcinek III 350mb
- wykonanie tyczenia drogi na w/w odcinku
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 50cm
- wykonanie podsypki piaskowej na całej szerokości jezdni gr. 60cm
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ,0/63mm gr. 15cm stabilizowanego
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ,0/31,5mm gr. 15cm stabilizowanego
Odcinek IV 350mb
- wykonanie tyczenia drogi na w/w odcinku
- wykonanie mechanicznego profilowania zagęszczenia - nawierzchni z kruszyw łamanych
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ,0/63mm gr. 15cm stabilizowanego
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ,0/31,5mm gr. 15cm stabilizowanego
3. Zakres rzeczowy
4. Wykaz obowiązków i zakresu czynności związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
Zadania i obowiązki dotyczą kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, w tym organizowania, realizacji i koordynacji robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im czytelnymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności.
Pełniący w/w funkcję działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za realizację Inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót.
5.Realizacja zadania inwestycyjnego:
1) Koordynacja wykonania robót;
2) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
L.p.
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
1.
Roboty przygotowawcze
2.
Wykonanie koryta
3.
Podsypka piaskowa
4.
Podbudowa z kruszywa
4
3) Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek;
4) Koordynacja działań nadzoru inwestorskiego z odpowiednimi pracownikami ze strony Zamawiającego;
5) Ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego;
6) Kontrola harmonogramu wykonawcy robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy;
7) Przeprowadzanie odbiorów robót zanikających /ulegających zakryciu/ i odbiorów etapowych/;
8) Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu wykonawcy robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa miejscowego, uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizacje inwestycji;
9) Obecność przy dostarczeniu kompletu świadectw, atestów, oraz innych dokumentów odbioru uzyskanych od wykonawcy;
10) Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z terminami ich usunięcia;
11) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot;
12) Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją.
6. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: stosownie do art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.); 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Dokument nr: OśiP 2151.63.2022

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi dnia 23.11.2022 r. o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
sala konferencyjna

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE, SPOSÓB
1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 23.11.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 Sławno
z dopiskiem:
Oferta na nadzór inwestorski realizacji zadania pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel -Bratków gm. Sławno.
Nie otwierać przed 23.11.2022 r. do godz. 11.30"

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Realizacja przedmiotu zamówienia - do zakończenie realizacji prac budowlanych - 23 dni.

Wymagania:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U.z 2022r. poz.1710 ze zm.)ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł. netto
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
? zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
? uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
? sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
? zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Potencjał kadrowy
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującą osobą, które po stronie Wykonawcy będzie nadzorować wykonanie zamówienia posiadająca uprawnienia i doświadczenie zawodowe w sprawowaniu tej funkcji co najmniej 3 letnie
1) 1 osoba posiadająca:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej
6
Wyżej wymieniona osoba powinna legitymować się uprawnieniami budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) ( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami we właściwej branży i zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 01.01.1995 r. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831).
Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie. Powyższe zagadnienie reguluje Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.
2. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - do niniejszego zapytania ofertowego.
3. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- najniższa cena - Z- waga - 100 %
7
4. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- najniższa cena - Z- waga - 100 %
5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNINIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wg kryterium ceny:
Px = N : W x Z
Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto )
N - najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych
W - cena ( brutto ) z badanej oferty
Z - znaczenie czynnika (100 %)
Kryterium oceny oferty jest obowiązująca wykonawcę cena brutto.
2. Cena za wykonanie usługi obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją.
3. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 4. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
5. Forma płatności -jedna faktura po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych.
8
Oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy ( dopuszcza się odcisk pieczęci).
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert lub opisana niezgodnie z opisem powyżej zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
7. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
8. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji wykonawcy.
9. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.
2. Wynik postępowania ( zawiadomienie o wyborze oferty ) zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
9
9. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą - najniższą ceną, Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
3. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku - w terminie 30 dni - po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury/rachunku po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca zostaje związany ofertą ( ważność oferty) przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. UNIEWAŻNIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI:
1. Nie złożono żadnej oferty.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny

Kontakt:
7. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA:
Łukasz Jakóbczyk tel. (44) 755 - 18 - 57 w godz. od 9.00 - 14.00 - sprawy techniczne
Alina Rajska tel. (44) 755 - 18 - 53 w godz. od 9.00 - 14.00 - sprawy formalne

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.