Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elektronicznych programatorów czasowych

Przedmiot:

Dostawa elektronicznych programatorów czasowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
tel. 081 46 48 701
jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 081 46 48 701
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa elektronicznych programatorów czasowych prowadzone w trybie konkurencyjnym uproszczonym
V. Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk elektronicznych programatorów czasowych.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący znamion użytkowania, wolny
od wad, pełnowartościowy. Zaoferowany przedmiot zamówienia ma być tego samego producenta
i modelu oraz być nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

CPV: 38.75.00.00 - 7

Dokument nr: LWOG-2402-69/22

Składanie ofert:
VII. Ofertę należy:
złożyć w formie pisemnej w terminie do 23 listopada 2022 r. do godz. 12:00 (osobiście -
pok.114 (pierwsze piętro) lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl według wzoru
Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia - przedmiot zamówienia ma być dostarczony do siedziby
Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia zapotrzebowania.
2. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych
opakowaniach fabrycznych.
3. Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić
towar na swój koszt w terminie 3 dni roboczych.

Wymagania:
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl
Godziny pracy Sądu:
- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),
- od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku).
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego
zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany postanowień Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
b) odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny - tzw. ,,unieważnienie
postępowania" w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
VI. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1. W cenie dostawy powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację
przedmiotowego zamówienia, m.in. koszty dostawy, opakowania, ubezpieczenia na czas
transportu i rozładunku.
4. Zapłata nastąpi na podstawie otrzymanej faktury w terminie do 14 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
5. Przedmiot zamówienia ma być objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy, od daty dostarczenia
go do Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za należyte, w szczególności terminowe wykonanie
zamówienia także w okresie gwarancji.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w Zapytaniu.
2. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania,
kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania
należy składać najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
robocze przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana zostaje zamieszczona na stronie prowadzonego
postępowania.
7. Zmiany Zapytania są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
IX. Kryterium oceny ofert
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą
spośród ofert nieodrzuconych.
2. Cena stanowi 100% kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca,
który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań
określonych w niniejszym zapytaniu.
3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich
treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a w przypadku
braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie
i rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.
5. Zamawiający ustali ranking ofert i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została
oceniona zgodnie z postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. W przypadku uchylenia się
przez tego Wykonawcę od realizacji zamówienia - zostanie wybrana oferta Wykonawcy
następnego w kolejności oferującego najniższą cenę.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.
8. W przypadku nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, Zamawiający zamyka
postępowanie bez wyboru oferty.
9. Oferta, która wpłynie po terminie zostanie odrzucona.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w pkt. V.
2. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z
wykonaniem dostawy, w tym m.in. koszty gwarancji i koszty transportu.
XI. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego
postępowania jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy
w Lublinie.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
informuję że:
1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień
publicznych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, reprezentowany
przez Dyrektora Sądu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik
2. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych:
o mailowo na adres: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl,
o ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi-
wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod,
o
korespondencyjnie, na adres administratora danych.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja
okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji
i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest
archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku w związku z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia
wniosku:
o
na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od Administratora informacji
o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
o
na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub
niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień
publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
o
na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; mają Państwo
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
7. Zamiar
przekazania
danych
osobowych
do
państwa
trzeciego
lub
organizacji
międzynarodowej:
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem
sytuacji wynikających z przepisów prawa.
8. Informacja o wymogu podania danych:
Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących lub osób
uprawnionych
do
reprezentowania
Wykonawcy
jest
wymogiem
ustawowym
określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:
Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować
przetwarzanych danych osobowych.

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.