Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4764z ostatnich 7 dni
18648z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dzierżawa urządzeń filtrujących wodę wodociągową

Przedmiot:

Dzierżawa urządzeń filtrujących wodę wodociągową

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
powiat: Lublin
tel. (81) 47 81 223
anna.drabik@lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (81) 47 81 223
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na dzierżawę urządzeń filtrujących wodę wodociągową dla potrzeb Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
w 2023 r.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 22 urządzeń filtrujących wodę na potrzeby
UMWL w Lublinie.
Wykonawca powinien dołączyć do oferty dokumenty, potwierdzające posiadanie
atestu higienicznego PZH na dystrybutory i filtry objęte dostawą.
Urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej po
przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz posiadać
deklarację zgodności UE a także być oznakowane europejskim znakiem CE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego.

CPV: 39715100-8, 42510000-4

Dokument nr: OP-IV.271.326.2022.ADR

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 9.00
3. Zamawiający przewiduje złożenie oferty w formie: elektronicznej (za pośrednictwem
poczty e-mail) na adres anna.drabik@lubelskie.pl .

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować cały zakres prac związanych z realizacją
przedmiotowego zamówienia w terminie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 29 grudnia
2023 r.

Wymagania:
II. Tryb postępowania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.
zm.), gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa
w art. 2 ust.1 pkt 1 PZP tj. 130 000 zł netto. Do postępowania stosuje się Regulamin
udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych (netto) będący
załącznikiem do uchwały Nr CCXCIX/5259/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 września 2021 r.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informację Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą
elektroniczną (e-mail).
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi
w Formularzu ofertowym, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
2. Do oferty Wykonawca dołączy skan dokumentów, potwierdzających posiadanie
atestu
higienicznego
PZH
na
dystrybutory
i
filtry,
zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia
(załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

4. Przy składaniu oferty za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca ma obowiązek
przekazać ofertę jako fotokopie (skan), w formie pdf, uprzednio podpisanej oferty
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość
zamówienia.
VIII. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto/brutto za realizację
zamówienia w okresach miesięcznych - za dzierżawę 1 sztuki urządzenia oraz
kwotę brutto obejmującą całkowitą wartość zamówienia.
2. Oferowana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną słownie i liczbowo Zamawiający
przyjmie jako wiążącą cenę słowną.
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt 1 nie zostaną
rozpatrzone.
X. Badanie ofert:
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
2
Zapytanie ofertowe na dzierżawę urządzeń filtrujących wodę wodociągową dla potrzeb Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w 2023 r.
OP-IV.271.326.2022.ADROczywiste omyłki pisarskie
Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek;
c)
Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem. ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę:
a)
W przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem ofertowym;
b)
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).
a)
b)
XI. Opis kryteriów oceny ofert
Kryterium oceny ofert - cena 100%
Punkty w kryterium CENA będą obliczane wg. następującego przelicznika:
Cena równa się ilorazowi ceny najtańszej ze złożonych ofert do ceny badanej oferty
pomnożonej przez 100.
XII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania zostaną poinformowani
drogą e-mail.
XIII. Warunki płatności:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia faktur za każdy miesiąc
dzierżawy dystrybutorów.
2. Wykonawca będzie wystawiał dwie odrębne faktury:
a) jedną za dzierżawę 8 dystrybutorów - finansowaną ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Pomoc
Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
b) drugą za dzierżawę 14 dystrybutorów - finansowaną z Budżetu Województwa
Lubelskiego.
3. Faktura wystawiona niezgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 2 nie będzie
przyjęta do realizacji
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto
wskazane przez Wykonawcę.
5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktura VAT ma być wystawiona na:
Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
7.
Wydatek zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS -
Pomoc Techniczna RPO WL na lata 2014-2020 (w zakresie pkt 2 lit. a niniejszego
rozdziału) oraz z Budżetu Województwa Lubelskiego.
XIV. Informacje końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo jednokrotnie żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo
jednokrotnie wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną
one złożone lub będą zawierać błędy.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
4. W sytuacji gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy te oferty złożyli do złożenia oferty dodatkowej
w wyznaczonym przez siebie terminie.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od realizacji zamówienia, możliwe
jest wybranie przez Zamawiającego następnego Wykonawcy, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty
w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie
Zamawiającego.
7. Zamawiający będzie badał pod względem spełniania warunków określonych
w Zapytaniu ofertowym tylko ofertę najkorzystniejszą.

Uwagi:
3. Godziny otwarcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Kontakt:
2. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować
na adres e-mail: anna.drabik@lubelskie.pl
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniona jest Anna Drabik.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.