Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 91 834 34 84 do 85 fax 91 573 41 11
chopina@spoldzielniastargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 834 34 84 do
Termin składania ofert: 2022-11-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę istniejącego parkingu, ciągów komunikacyjnych oraz altany śmietnikowej zlokalizowanych na terenie nieruchomości Chopina 31, Wieniawskiego 25 i Wieniawskiego 29 w Stargardzie.

Zakres prac:

Opracowanie koncepcji architektonicznej.
Wykonanie projektu budowlanego w oparciu o uzgodnioną koncepcję architektoniczną, uwzględniającego:
Przebudowę i rozbudowę istniejącego parkingu w celu zapewnienia maksymalnej możliwej ilości miejsc postojowych,
Przebudowę drogi wewnętrznej,
Wykonanie wiaty na gromadzenie odpadów selektywnych i wielkogabarytowych,
Przebudowę bądź rozbiórkę istniejącej altany śmietnikowej i wykonanie nowej z zachowanie podziału na część przeznaczoną dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych,
Wykonanie oświetlenia dojść do altany śmietnikowej lampami solarnymi z oprawami LED,
Ewentualną likwidację istniejących ciągów komunikacyjnych i trawników oraz wycinkę istniejących drzew i krzewów w celu powiększenia powierzchni parkingu i miejsca gromadzenia odpadów,
Przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych,
Ewentualne wykonanie zabezpieczeń uniemożliwiających parkowanie pojazdów wzdłuż drogi wewnętrznej, tak aby zapewnić swobodny dojazd pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów służb komunalnych.
Opracowanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego wprowadzenie strefy zamieszkania.
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego robót.
Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

UWAGA:

Projekt budowlany - w ilościach wymaganych urzędowo oraz 2 egz. dla Zamawiającego a także 1 egz. na nośniku elektronicznym.
Kosztorys inwestorski - 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, wykonany w programie NORMA lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.
Opracowany projekt winien uwzględniać szczegółowe rozwiązania oraz zawierać rysunki wykonawcze.
Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

Składanie ofert:
Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, Ul. Wieniawskiego 32/U-12, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 18.11.2022r.

Wymagania:
Oferta winna zawierać:

Koszt opracowania w/w kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Termin zrealizowania usługi i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń - o ile istnieje taka konieczność.
Gwarancję na wykonane roboty-usługi - minimum 5 lat.
Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
Kserokopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
Kserokopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykaz wykonanych Projektów budowlanych które Oferent sporządził w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora - dotyczy Oferentów podejmujących współpracę z Zamawiającym po raz pierwszy.
Oświadczenie Oferenta, że:

przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

jest lub nie jest płatnikiem VAT
nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania usług, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone ,,za zgodność
z oryginałem" przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,
73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Wioletta Matuszak.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.