Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Stworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej

Przedmiot:

Stworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Libiąskie Centrum Kultury
ul. Górnicza 1
32-590 Libiąż
powiat: chrzanowski
Tel. 32 627-12-62, 32 627-37-10
dag@lck.libiaz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Libiąż
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 32 627-12-62, 3
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Stworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej dla zwiększenia oferty i różnorodności działań
kulturalnych Libiąskiego Centrum Kultury"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych związanych z przebudową i zmianą
sposobu użytkowania części budynku Libiąskiego Centrum Kultury Ul. Górnicza 1 w Libiążu, t. j.
pomieszczenia magazynu na salę dydaktyczną wraz z przebudową instalacji wentylacji
mechanicznej i instalacji wewnętrznych.
Zadanie pn. ,,Stworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej dla zwiększenia oferty
i różnorodności działań kulturalnych Libiąskiego Centrum Kultury". Zadanie dofinansowane
z budżetu Województwa Małopolskiego.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
- wykonanie konstrukcji stropu na fragmencie jednego z pomieszczeń,
- wykonanie ściany zamykającej opartej na planowanym stropie,
- likwidacja drabinki włazowej na dach,
- montaż wyłazu dachowego wraz ze zintegrowaną drabiną w stropie nad piętrem,
- wykonanie otworu drzwiowego do powstałego nowego pomieszczenia na kontygnacji piętra,
- wykonanie otworów okiennych w ścianie zewnętrznej w powstałym pomieszczeniu,
- wykonanie robót instalacji wod-kan sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i instalacji elektrycznej
w powstałym pomieszczeniu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
? przedmiary robót - załączniki nr 3 a-c do zapytania ofertowego (branża budowlana -
załącznik nr 3 a, branża sanitarna załącznik nr 3 b, branża elektryczna - 3 c),
? projekt (załącznik nr 4),
? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych - załączniki nr 5 a-c (branża
budowlana - załącznik nr 5 a, branża sanitarna - załącznik nr 5 b, branża elektryczna -
załącznik nr 5 c do zapytania ofertowego).
4. Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP,
2) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robót i placu budowy przed dostępem osób
trzecich podczas wykonywania robót,
3) wykonania prób i badań,
4) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,
5) przygotowanie dokumentacji do zakończenia budowy/zgody na użytkowanie
6) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
kosztorysu z podziałem na poszczególne branże, opracowanego metodą kalkulacji
uproszczonej.

CPV: 45212300-9, 45330000-9, 45310000-3, 45421100-5, 45421152-4

Dokument nr: LCK.DAG.26-1.16.2022

Otwarcie ofert: VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 11:10 w Libiąskim Centrum Kultury przy
ul. Górniczej 1, 32-590 Libiąż, w pokoju nr 4 . Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres:
Libiąskie Centrum Kultury, Ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż lub złożona osobiście w nieprzekraczalnym
terminie do godz. 11.00, 23 listopada 2022 roku (decyduje godz. i data dotarcia oferty do siedziby
Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Rozwiązania równoważne:
Jeżeli dokumentacja, ST lub przedmiary robót wskazywałyby znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający,
zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane
przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez
zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie
wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających
te produkty.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest
zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych
i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez
Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kosztorys/y ten/te będzie/będą stanowił/y podstawę do obliczenia należnego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy/ów.
7) Udzielenia gwarancji/rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 48 miesięcy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB ICH WERYFIKACJI
1. Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:
1) Ofertę można złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2
z zastosowaniem informacji zawartych w zapytaniu ofertowym.
2) Oferta musi być złożona w języku polskim.
3) Oferta musi być wyrażona w PLN.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem
rejestrowym i przepisami prawa.
5) Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność
z oryginałem w sposób czytelny.
6) W przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej kopii, Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału dokumentu.
2. Dodatkowe warunki udziału:
1) Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Wiedza i doświadczenie:
? Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówień
polegających na realizacji prac remontowo-budowlanych o wartości min. 100.000
zł. brutto każde. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów
potwierdzających wykazane doświadczenie, np. referencje, protokoły odbioru, itp.,
z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunku.
? Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia
tj. Kierownika budowy - posiadającego prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowalnej.
Osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 w/w ustawy mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności
w formie pisemnej według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznie -
długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego tj.: Libiąskie
Centrum Kultury, ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż i opisanej następująco:
a) oferta na zadanie pn: ,,,,Stworzenie nowoczesnej pracowni artystycznej dla zwiększenia oferty
i różnorodności działań kulturalnych Libiąskiego Centrum Kultury"
b) nazwa i adres Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę jeżeli złożona zostanie do
Zamawiającego po terminie do składania ofert)
c) z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj.: 23 listopada 2022 r. godz. 11:10"
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, w tym przypadku do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo upoważniające osobę(y) do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
powinna posiadać datę jej sporządzenia.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Oferty wycofane na wniosek Wykonawcy nie będą otwierane i zostaną zwrócone, natomiast
wprowadzenie zmian do oferty powinno być przygotowane tak samo jak oferta i tak samo
zapakowane z tym, że na kopercie powinny się znaleźć dodatkowe napisy ,,ZMIANA".
7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni od terminu wskazanego w ust. 3.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium I Cena (C) 100%
1). W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie
z poniższym wzorem:
Cena najniższa*
--------------------- x 100 pkt = liczba punktów dla danej oferty
Cena danej oferty*
* - dotyczy ceny brutto całego zamówienia
Przed otwarciem Zamawiający
poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie. O wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY
Z wybranym Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na
realizację zamówienia, zgodna ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 70 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (|Dz. U. z 2017
r. poz. 459 z późn. zm.) dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania prowadzonej procedury bez
podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
publikacji niniejszego zapytania.
3. Do niniejszego postępowania ze względu na wartość nieprzekraczającą 130.000 zł., nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (art. 2 ust. 1) - Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710.
4. Płatność w terminie 30 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
5. Zapytanie ofertowe i oferta będą stanowić integralną częś zamówienia.

Kontakt:
6. Dodatkowych informacji udziela Maria Tambor - Kierownik Działu Administracyjno-
Gospodarczego LCK, pod numerem telefonu 32 627 12 62 wew. 16, e- mail: dag@lck.libiaz.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.