Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej

Przedmiot:

Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wołowski
pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
powiat: wołowski
tel. (71) 380 59 36, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00
zamowienia@powiatwolowski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (71) 380 59 36,
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2022/2023, DW nr 338, dł. 2,4 km".
III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2022/2023, w celu likwidacji i łagodzenia skutków zimy i polegać będzie na montażu i demontażu siatki przeciwśnieżnej na drodze wojewódzkiej nr 338 w m. Mojęcice, w celu zapobiegania powstaniu zawiei i zamieci śnieżnych na drodze, w miejscu szczególnie narażonym na ich powstawanie.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamówienie obejmuje wykonanie prac związanych z montażem i demontażem siatki przeciwśnieżnej o dł. 2,4 km do osłony dróg przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

b) Siatka przeciwśnieżna stanowi własność Zamawiającego a drut naciągowy i paliki niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.

c) Siatka zostanie przekazana do montażu i odebrana po zakończeniu okresu zimowego protokołem zdawczo-odbiorczym. Odbiór siatki do montażu i jej przekazanie po demontażu odbywa się na koszt Wykonawcy na bazę Zamawiającego w Wołowie, Ul. Tadeusza Kościuszki 27.

d) Wymagana jest od Wykonawcy należyta staranność przy realizacji zamówienia.

Zasady ustawiania zasłon przeciwśnieżnych (siatki):
a) Przywiezione na drogę zasłony powinny być składowane poza koroną drogi i w miarę możliwości ustawiane w dniu przywiezienia.

b) Zasłony przeciwśnieżne, z tworzyw sztucznych przymocowuje się do słupków na wysokości 20÷30 cm nad ziemią. W przypadku stosowania do mocowania zasłony drutu należy go bezwzględnie usunąć (po zdjęciu zasłon).

c) Zasłony z tworzyw sztucznych ustawia się w przęsłach równych długości siatki
w rolce. W zależności od materiałów będących do dyspozycji, zasłony zawiesza się na lince stalowej rozpiętej na słupkach metalowych lub drewnianych. W przypadku braku linki stalowej siatkę mocuje się bezpośrednio do słupków. Wysokość umieszczenia górnej krawędzi zasłony z tworzyw sztucznych od powierzchni gruntu powinna wynosić min. 1,2 m.

d) Ustawienie zasłon z siatki z tworzyw sztucznych obejmuje następujące czynności:

- wytyczenie linii ustawienia zasłony,
- wyznaczenie miejsca lokalizacji słupków w rozstawie od ok. 2,5 m dla słupków drewnianych do ok. 4,0 m dla słupków metalowych, z 3,0 m przerwą pomiędzy przęsłami,

- wbicie słupków na głębokość od ok. 30 cm do ok. 70 cm - w zależności od rodzaju słupków i gruntu,

- zamocowanie linki do podwieszenia siatki i zakotwienie jej końców w odległości ok. 1,6 m od skrajnego słupka,

- owinięcie linki po naprężeniu kolejno na słupkach i zakotwienie drugiego końca w odległości ok. 1,6 m od skrajnego słupka,

- założenie poprzecznych odciągów na słupkach skrajnych,

- rozwinięcie siatki (mijankowo) wzdłuż segmentu,

- podwieszenie siatki na wysokości ok. 0,20 ÷ 0,30 m nad ziemią,

- przymocowanie siatki w 4 miejscach do pierwszego słupka dla zabezpieczenia jej przed przesunięciem do góry,

- przymocowanie całej siatki co ok. 65 cm do naprężonej linki,

- naciągnięcie siatki i przymocowanie (również w 4 miejscach) do ostatniego słupka,

- przymocowanie siatki do pozostałych słupków,
założenie odciągów na słupkach pośrednich (jak na słupkach skrajnych).

CPV: 90.62.00.00-9

Dokument nr: IZD.272.1.10.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 21.11.2022 godz. 13:00
Sposób składania ofert 1) Starostwo Powiatowe w Wołowie (pok. nr 5), 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 21.11.2022 r. o godz. 13.00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
1) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta - ,,Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2022/2023",

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r., z tym, że montaż siatki ustala się do dnia 15.12.2022 r., a termin demontażu siatki uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego.

Wymagania:
VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy,

4) zdolności technicznej lub zawodowej - wykonywali min. 1 zadanie polegające na montażu siatki przeciwśnieżnej oraz dysponują pojazdem mechanicznym lub ciągnikiem rolniczym w ilości 1 szt. i wiertnicą spalinową w ilości 1 szt.

VII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

1) Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2) Kosztorys cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty, podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

W formularzu cenowym należy wyliczyć ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT, a następnie tak obliczone wartości ogółem przenieść do formularza ofertowego.
Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Wykonawca powinien w cenie brutto uwzględnić wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.
Obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
Cena jednostkowa odnosi się do:
a) 1 km ustawienia siatki przeciwśnieżnej, będącej własnością Zamawiającego; w cenie montażu Wykonawca zabezpiecza drut naciągowy i paliki, oraz odbiór siatki z bazy Zamawiającego,

b) 1 km demontażu siatki i zwiezienia jej na bazę Zamawiającego.

IX. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena (C) - 60% = 60 pkt

2) czas reakcji w celu naprawienia

uszkodzonej siatki i palików (T) - 40% = 40 pkt

Opis kryterium ,,cena" (cena ofertowa brutto):

Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

C = (Cmin ÷ Cx) x 60 pkt

gdzie:

C - ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ceny

Cmin - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

Cx - cena badanej oferty

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium ,,cena" zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Opis kryterium ,,czas reakcji w celu naprawienia uszkodzonej siatki i palików"

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości czasu reakcji na wezwanie Zamawiającego w celu naprawienia uszkodzonej siatki przeciwśnieżnej lub palików.

Minimalny czas reakcji w celu naprawienia uszkodzeń określa się na 24 godziny;

Maksymalny czas reakcji w celu naprawienia uszkodzeń się na 48 godzin.

Wykonawca zaproponuje czas reakcji w celu naprawienia siatki przeciwśnieżnej lub palików w przedziale czasowym: 24 godziny lub 36 godzin lub 48 godzin.

Przyjmuje się, że czas reakcji w celu naprawienia uszkodzeń siatki przeciwśnieżnej lub palików:

- udzielony na 24 godziny otrzyma - 40 punktów

- udzielony na 36 godzin otrzyma - 20 punktów

- udzielony na 48 godzin otrzyma - 0 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (S) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

S = C + T
gdzie:

S - łączna liczba punktów oferty ocenianej

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"

T - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,czas reakcji w celu naprawienia siatki przeciwśnieżnej lub palików"

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty czasu reakcji dla naprawy siatki, Zamawiający przyjmie do oceny czas do 48 godzin i oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów.

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.

XIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia drogą elektroniczną.
Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną.

Adres e-mail Zamawiającego : zamowienia@powiatwolowski.pl
Formularze muszą być podpisane przez osoby umocowane z ramienia Wykonawcy.

Preferowana przez Zamawiającego - forma elektroniczna.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Beata Frala, tel. (71) 380 59 36, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.