Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4968z ostatnich 7 dni
19937z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS

Przedmiot:

Zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Statystyczny w Białymstoku
Krakowska 13
15-875 Białystok
powiat: Białystok
Tel.: (+48) 85 7497 700
SekretariatUSBST@stat.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: (+48) 85 7497
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzenia UPS:
1) 1 sztuka urządzenia typu UPS (zasilacz awaryjny) o parametrach odpowiadających urządzeniu Schrack VSD2200 (moc: około 2200VA - 1980W, możliwość instalacji w szafie typu 19" RACK),
2) 20 sztuk akumulatorów 9Ah do urządzenia UPS HP R5500 RACK,
3) 2 sztuki akumulatorów 18Ah do urządzenia UPS APC Smart-UPS 1500.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 3.
2. Potwierdzeniem spełnienia wymagań odnośnie parametrów technicznych zamawianego sprzętu, będzie podanie w formularzu cenowym (załącznik nr 2)stosownych linków do stron producentów lub załączenie dokumentacji technicznej z opisem parametrów sprzętu w oferowanych konfiguracjach.

Dokument nr: BST-WAD.2720.19.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 23.11.2022 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej:
- listownie na adres: Urząd Statystyczny w Białymstoku; Ul. Krakowska13; (15-875) Białystok,
- faksem nr 085 749 77 79,
2
- w wersji elektronicznej na e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl
osobiście w budynku Urzędu Statystycznego w Białymstoku przy Ul. Krakowskiej 13 w pokoju nr 25 (Sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy do: 14.12.2022 r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający stosuje rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.).Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wynikających z art. 7 ust 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), Wykonawca składa na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
IV. Wykaz składanych w postępowaniu dokumentów i oświadczeń:
1. Formularz ofertowy - zgodny z załącznikiem nr 1,
2. Formularz cenowy - zgodny z załącznikiem nr 2,
3. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji. Wymóg ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty wydruk z KRS lub CEIDG, w zależności od formy prowadzonej działalności.
V. Kryterium wyboru wykonawcy
1. Kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta jest: cena oferty -100%
2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (łącznie
z kosztem dostawy do siedziby Zamawiającego) i nie może ulec zwiększeniu.
3. Rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zaokrąglenia cen należy dokonać do dwóch
miejsc po przecinku.
VI. Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony towar nastąpi w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
VII. Opis sposobu przygotowania, badania oferty i termin związania ofertą
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub pełnomocnictwa.
4. Oferta Wykonawcy i załączniki należy podpisać w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.12.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zamawiający w toku badania ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty jak również dokonać poprawek w treści oferty dotyczących oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zakończenia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania oferty,
2) żądania złożenia ofert dodatkowych - w przypadku gdy w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty z taka samą ceną, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie,
3) przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
IX. Wynik postępowania
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie lub droga elektroniczną.
2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzjelenia zamówienia.
XI. Zawarcie umowy
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa regulująca warunki współpracy Zamawiającego z Wykonawcą.
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13,15-875 Białystok.
2. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (I0D) może się Pani/Pan kontaktować:
1) pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 13,
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD USBST@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówienia publicznego.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat. Okres ten może ulec wydłużeniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
h) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
XIII. Informacje dodatkowe
W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który ją złożył.

Kontakt:
X. Kontakt
Do kontaktów w sprawie zapytania zostały upoważnione następujące osoby:
- Małgorzata Skłodowska, tel. (85)749 77 10 (dot. procedury postępowania), Marcin Kozłowski tel. (85) 749 77 55 (dot. opisu przedmiotu zamówienia),
- Fax: (85) 749 77 79, e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.