Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4667z ostatnich 7 dni
18552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż mebli

Przedmiot:

Dostawa i montaż mebli

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Czersku
ul. Przytorowa 22
89-650 Czersk
powiat: chojnicki
tel. (52) 398-47-65, fax (52) 398-60-13
zp@cus.czersk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Czersk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (52) 398-47-65,
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Centrum Usług Społecznych w Czersku zaprasza do składania ofert w drodze zapytania ofertowego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progu stosowania
ustawy przyjęty Zarządzeniem nr 24/2021 Dyrektora CUS w Czersku
z dnia 29.01.2021 r. § 5 ust. 2 pkt 2 - procedura pełna
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wykonanie, a następnie dostawa i montaż mebli:
1) do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku przy Ul. Dworcowej 31 w Czersku -
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1;
2) do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku przy Ul. Przytorowej 22 w Czersku -
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2;
3) do pomieszczeń znajdujących się w budynku przy Ul. Batorego 4A w Czersku -
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów bez użycia formaldehydu
oraz posiadających atest dopuszczający je do użytku.
3. Meble zostaną wykonane na wymiar z płyty laminowanej min.18 mm i min. 36 mm oraz blaty
kuchenne o grubości min. 38 mm, zgodnie z technologią obróbki płyt meblowych, z uwzględnianiem
poniższych wymagań:
1) obrzeże PCV grubości min. 0,8 mm klejone wodoodpornym klejem na okleiniarkach
laserowych;
2) szuflady GTV - AXIS PRO z pełnym wysuwem oraz cichym domykiem, obciążenie szuflady
maksymalnie do 40 kg (ok 82 szt.);
3) zawiasy Blum z cichym domykiem. (ok 600 szt.);
4) uchwyt UN73 - metalowy, rozstaw 320 mm (ok 261 szt.);
5) uszczelki sylikonowe - cokołowe;
6) podpórki do półek - wzmacniane;
7) blaty kuchenne oklejone ABS o grubości min. 2 mm, klej wodoodporny;
8) plecy w biurkach wykonane z płyty laminowanej;
9) zamki - 1 klucz do kilku mebli w pomieszczeniu;
10) kontenerki - każda szuflada w kontenerkach otwierana osobnym kluczem. Kółka w
kontenerkach - łożyskowane z hamulcem.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 2 lata, liczone od daty
podpisania protokołu odbioru.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego
środkami transportu pozostającymi w dyspozycji Wykonawcy i na własny koszt oraz ryzyko.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do
przeprowadzenia wspólnie z Zamawiającym wizji pomieszczeń oraz dokonania ostatecznych
pomiarów i wszelkich innych ustaleń w dniach i godz.ch pracy Zamawiającego.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących
załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

CPV: 39130000-2, 39131000-9, 39112000-0, 39121200-8

Dokument nr: ZP.261.7.2022

Składanie ofert:
Zamawiający dopuszcza następujące sposoby dostarczenia ofert:
1) osobiste dostarczenie oferty do siedziby Zamawiającego:
Centrum Usług Społecznych
Punkt Obsługi Klienta
89.650ersk Ul. Przytorowa 22
1) przesłanie oferty na adres: Centrum Usług Społecznych w Czersku, Ul. Przytorowa 22, 89-650
Czersk;
2) przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: zp@cus.czersk.pl (skan dokumentów
podpisany przez Wykonawcę).
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 21 listopada 2022 roku do godz. 12:00 Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać meble i przygotować je do dostawy w terminie
umożliwiającym ich montaż do dnia 31 grudnia 2022 r. w pomieszczeniach znajdujących się:
o na I piętrze budynku przy Ul. Dworcowej 31 w Czersku,
o na I piętrze budynku przy Ul. Przytorowej 22 w Czersku
o w budynku przy Ul. Batorego 4A w Czersku
2. Po informacji uzyskanej od Wykonawcy o gotowości mebli do montażu Zamawiający wskaże termin
nie krótszy niż 7 dni do ich montażu.
3. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niezakończenia prac remontowych w pomieszczeniach z
przeznaczeniem na zamówione meble do dnia 31 grudnia 2022r. i braku możliwości wskazania
terminu montażu odnośnie wszystkich, bądź części mebli do dnia 31 grudnia 2022r. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o braku możliwości montażu i wskaże jedynie datę dostawy mebli pod adres
o którym mowa w punkcie 1. Następnie na podstawie protokołu przyjmie przedmiot umowy
przygotowany do montażu. Po zakończeniu prac remontowych nie dłużej jednak niż do dnia 30
kwietnia 2023r. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości montażu mebli u Zamawiającego
w terminie nie krótszym niż 7 dni.
4. DOSTAWA i montaż mebli odbywać się będą w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w
godz.ch 7:15-15:15.

Wymagania:
IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych.
V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełnienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej jedno
zamówienie (w ramach jednej umowy) na wykonanie, dostawę i montaż mebli o wartości brutto co
najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego
przez Wykonawcę wykazu dostaw (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do zapytania
ofertowego) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
wymaganiom określonym w ust. 1 niniejszego rozdziału, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot trzeci.
VI. Kryterium oceny oferty oraz informację o wagach procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych przez Wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu na podstawie poniższych kryteriów oceny:
1) kryterium nr 1 - cena oferty - 90% wg wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 90
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie
Cnaj - najniższa cena spośród ocenianych ofert
Co - cena ocenianej oferty
2) kryterium nr 2 - gwarancja jakości - 10%
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata.
Maksymalna możliwa liczba punktów: 10
OKRES GWARANCJI LICZBA PRZEKAZYWANYCH PUNKTÓW
2 lata 0 (zero)
3 lata 5 (pięć)
4 lata 10 (dziesięć)
2. Zamawiający informuje, że:
1) w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji jakości Zamawiający uzna, że
Wykonawca udziela gwarancję na dwa lata i tym samym otrzyma zero punktów w tym
kryterium;
2) zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez
Zamawiającego okres dwóch lat, skutkować będzie odrzuceniem oferty, gdyż jej treść nie
odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;

3) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 4 lata
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę w tym kryterium (10 pkt), a w umowie w sprawie
zamówienia zawarty zostanie okres gwarancji zaproponowany w ofercie;
4) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w
ramach kryterium ,,gwarancja jakości" może otrzymać odpowiednio 0 albo 5, albo 10
punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
(kryterium nr 1 + kryterium nr 2).
4. Zamawiający dokona oceny jedynie tych oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie
postanowień rozdziału VII ust. 10 zapytania ofertowego.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert podlega odrzuceniu.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, lub
złożone dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. Złożone na wezwanie
Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
7. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z
zastrzeżeniem przypadków wymienionych w ust. 8 niniejszego rozdziału.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 3, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie
jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
9. Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą wydać się
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzić wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po upływie terminu składania ofert;

2) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale V zapytania ofertowego;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego;
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
6) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, nie przedłożył dowodów lub dokonana przez Zamawiającego
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 8
pkt. 3 niniejszego rozdziału;
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki, których nie można poprawić w myśl postanowień ust. 8
niniejszego rozdziału.
11. Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania
ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceny ofert.
12. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może
zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
13. Niezależnie od postanowień ust. 12 Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania
przyczyny na wszystkich etapach postępowania.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony
został w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
ceny brutto. Cenę brutto należy obliczyć zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Formularzu ofertowym.
3. Do oferty należy złączyć:
1) wykaz dostaw wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego wraz z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot
trzeci;
2) pełnomocnictwo dla osoby /osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).
4. Oferta winna zawierać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją cyfrowo
i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN.
5. Cena oferty winna być wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy uwzględniając
wszystkie podatki, opłaty, składki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić oraz
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania,
przechowywania, dostawy i montażu mebli.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
IX. Pozostałe informacje
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany z Zamawiającym przez okres 30 dni licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wywieszona na stronie internetowej
http://cus.czersk.pl
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
4. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający
może zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych uczestnika postępowania zapytania ofertowego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119, str. 1), dalej
,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem udostępnionych danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę
przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego jest Centrum Usług Społecznych (CUS) w Czersku, będące jednostką
organizacyjną Gminy Czersk i reprezentowane przez Dyrektora CUS w Czersku. Kontakt: 89-650
Czersk, ul. Przytorowa 22, e-mail: sekretariat@cus.czersk.pl, tel. 52 398 40 35.
2. Udostępnione dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę przetwarzane będą w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego zgodnie z:
a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - w
związku z postanowieniami:
? § 2 ust.1, § 5 ust. 2 pkt 5., § 6 ust.4, 8 i 9, § 7 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych
będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 24/2021 Dyrektora CUS w Czersku z dnia
29.01.2021r. w związku z. z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 ze zm.) i art. 44 ust. 3 i 4 oraz art.
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 ze zm.),
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze - w związku z:

? art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 ze
zm.),
? art. 11b i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2022.559 ze zm.),
? art. 1, 4 i 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2022.902),
? art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2020.164 ze zm.).
1. Udostępnienie danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wymaganych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, ma charakter
dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym udziału w ww. postępowaniu.
2. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę (z
uwzględnieniem art. 86 RODO) mogą być:
a) upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,
b) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym w ramach dostępu do
informacji publicznej),
c) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów
zawartych z Gminą Czersk lub/i z CUS w Czersku.
5. Udostępnione dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę przechowywane będą przez
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały one zebrane, a następnie zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez przepisy szczególne.
6. Udostępnione dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
7. Administrator danych nie zamierza przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji międzynarodowej udostępnionych danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę,
ale należy uwzględnić jawność działania organów Gminy i gospodarowania środkami publicznymi oraz
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co może skutkować przetwarzaniem tych danych
poza ww. obszarem.
8. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe osób
reprezentujących Wykonawcę zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
9. Osoby reprezentujące Wykonawcę posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO -
zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Osobom reprezentującym Wykonawcę nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest m.in. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
11. W sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem email:
iod@czersk.pl .
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.