Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja chodnika

Przedmiot:

Modernizacja chodnika

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Obrowie
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
powiat: toruński
tel./fax.(56) 678-60-22 wew. 163
przetargi@obrowo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Obrowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.(56) 678-60
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,MODERNIZACJA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI OBROWO"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo przy Ul. Aleja Lipowa, 87-126 Obrowo, zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 3)
2) Zakres prac obejmuje:
-- przygotowanie terenu pod budowę
-- rozbiórki
-- roboty ziemne
-- ułożenie nawierzchni zjazdów
-- ułożenie nawierzchni chodników
-- roboty wykończeniowe
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
-- zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje teren robót budowlanych
-- zapewnienia sprzętu (maszyn, urządzeń) wraz z obsługą, w odpowiedniej ilości i o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
-- posiadania odpowiednich umiejętności, wiedzy, doświadczenia, sprzętu do realizacji zamówienia, a nadto wystarczających środków technicznych i organizacyjnych, potrzebnych do wykonania robót,
-- posiadania niezbędnego zaplecza organizacyjno-technologicznego, potrzebnego do wykonania robót,
-- dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem, potrzebnym do wykonania robót,
-- przed przystąpieniem do robót zapozna się z zakresem i miejscem wykonywania robót, w tym placem budowy oraz wszystkimi warunkami wykonywania niniejszej umowy.

CPV: 45233140-2

Dokument nr: RiIFZ.271.XIII.2022.KRDG

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 21.11.2022 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo.

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, Ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub na adres poczty e-mail: przetargi@obrowo.pl do 21.11.2022 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2022 r.

Wymagania:
godz. urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7:15 - 15:15 wtorek 7:15- 16:15 piątek 7:15-14:15
2. Tryb postępowania:
Postępowaniu prowadzone poza progiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
3) Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5) Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
7) Oferta powinna zawierać cenę oferty, wyrażoną w kwocie brutto oraz netto wraz z podaniem stawki podatku VAT.
8) Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo oraz opisane: ,,Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo"
9) Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl w formie skanu podpisanych dokumentów albo podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W temacie Wykonawca wskaże nazwę postępowania ,,Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo" z dopiskiem : Nie otwierać przed dniem: 21.11.2022 r.
10) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione oraz wymagane załączniki.
11) Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Kryteria wyboru ofert:
1) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium: Cena za wykonanie przedmiotu - 100 %
8. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający może odrzucić ofertę złożoną przez Oferenta:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
2) gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
3) gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia,
4) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone),
b) wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie,
7) gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
8) wykonawca w okresie trzech lat od wyznaczonej daty otwarcia ofert:
a) nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę na rzecz Gminy Obrowo, co doprowadziło do naliczenia kar umownych w wysokości, co najmniej 10% wartości Umowy.
9. Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami będzie odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej - e-mail.
11. Warunki płatności
Podstawą płatności za dokumentację jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i wypłacana będzie zgodnie z zapisami Umowy. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej po podpisaniu Protokołu odbioru przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.
Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego

Uwagi:
13. .Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
o listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo,
o e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
o telefonicznie: 56 678 60 22.
którym jest pan Wiesław Wernerowicz, adres e-mail iod@obrowo.pl.
1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzjelenia zamówienia publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
2. art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające)
2) Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
3) Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
1. przez okres 5 lat dla dokumentacji zamówień publicznych. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy
2. przez okres 10 lat dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy,
3. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora masz prawo do:
dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
1. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16
RODO;
2. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
6) Podanie Twoich danych:
1. jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa;
2. jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli podpisać i realizować z Tobą umowy;
3. jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
7) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
9) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Kontakt:
2) Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki, Kamila Ryłowicz - tel. 56 678 60 22 wew. 163.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.