Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4862z ostatnich 7 dni
19831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych

Przedmiot:

Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
05-420 Józefów
powiat: otwocki
(84) 687-96-52.
robert.chodara@ejozefow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Józefów
Wadium: ---
Nr telefonu: (84) 687-96-52.
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA DROGACH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 129 999,99 zł, prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 41/22 Burmistrza Józefowa z 30 maja 2022r. oraz art. 2 pkt. ustawy z dnia 24 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 zpoz.zm).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Józefów, sprzętem i z zastosowaniem materiałów (piasek, mieszanka piaskowo-solna o zawartości soli 20 %) Wykonawcy. Łączna długość dróg wynosi około 38,4 km.
2. Usługa będzie świadczona zgodnie z Załącznikiem nr 4 do w miejscowościach: Tarnowola, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Brzeziny, Majdan Kasztelański, Majdan Nepryski, Józefów, Długi Kąt, Górniki, Górniki Stare, Czarny Las, Samsonówka, Siedliska.
3. W załączniku nr 7 do zapytania ofertowego - Specyfikacja Techniczna przyjęto, że szerokość rozsypywania materiałów (piasek, mieszanka piaskowo-solna o zawartości soli 20 %) na drodze jednojezdniowej musi pokrywać 0,9 szerokości jezdni, a zużycie wynosi 60-100g/m2.
4. Wymagania dotyczące sprzętu:
a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jednym pojazdem mechanicznym przystosowanym do zwalczania śliskości na drogach. Za pojazd mechaniczny przystosowany do zwalczania śliskości na drogach
1
Zamawiający uzna pojazd o mocy silnika min. 60 KM, z napędem 2x2 wyposażony w rozsypywarkę (piaskarka, solarka). b) Każdy pojazd powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC, sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej. Ponadto powinien być dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą ,,Prawo o ruchu drogowym".
5. Pozostałe warunki:
a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych.
b) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy w innym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego.
c) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie miesięcznej faktury oraz wypełnionej i podpisanej przez Zamawiającego karty potwierdzającej wykonanie usługi (Załącznik nr 5).
6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Rozpoczęcie usługi zwalczania śliskości, nie później niż 1 godz. od momentu otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego. Zamawiający dodatkowo informuje o użyciu piasku lub mieszanki piaskowo-solnej oraz w jakich miejscowościach należy wykonać usługę.
b) Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową.
c) Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego.
d) Wyznaczenie osób pełniących dyżur, odpowiedzialnych za przystąpienie do zwalczania śliskości na drogach.
e) Zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo wykonanej usługi wraz z podaniem liczby godzin wykonanej pracy.

Dokument nr: IN.271.O.6.2022.RC

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Józefowie Ul. Kościuszki 37, w sali konferencyjnej, dnia 23.11.2022 roku, godz. 10:40.

Składanie ofert:
OFERTA NA ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA DROGACH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SEZOWNIE ZIMOWYM 2022/2023
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 23.11.2022 r. godz. 10:40
3
2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. ( Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3, oraz wykaz sprzętu - Załącznik nr 6.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu mailowo na adres: robert.chodara@ejozefow.pl,
na adres: Urząd Miejski w Józefowie, 23-460 Józefów, Ul. Kościuszki 37, lub do Biura Obsługi Interesanta w terminie do dnia 23.11.2022 roku, godz. 10.00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godz.) oraz otrzyma kolejny numer.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 15.04.2023 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
- wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem mechanicznym przystosowanym do zwalczania śliskości na drogach. Za pojazd mechaniczny przystosowany do zwalczania śliskości na drogach Zamawiający uzna pojazd o mocy silnika min. 60 KM, wyposażony w rozsypywarkę (piaskarka, solarka).
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w zapytaniu ofertowym) dołączonych do oferty.
2
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Powyższy dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie wskazanym powyżej (CEIDG, KRS).
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
VI. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie:
1) Mailowej na adres mailowy: robert.chodara@ejozefow.pl
2) lub tradycyjnej (papierowej), którą należy umieścić w opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat:
Gmina Józefów, ul. Kościuszki 37,23-460 Józefów
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (84) 687-96-52.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.