Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rybnika Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
t +48 32 43 92 327, f +48 32 42 24 124
wzk@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: t +48 32 43 92 327,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) 2 m3 desek nieimpregnowanych;
b) 1 m3 łat dachowych nieimpregnowanych;
c) 0,5 m3 kantówka nieimpregnowana.
2. Opis przedmiotu zamówienia i specyfika głównych wymagań:
Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika oraz dla Państwowej Straży Pożarnej
w Rybniku w celu usuwania skutków wystąpienia klęsk żywiołowych
i nieprzewidzianych zjawisk pogodowych.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:
1. Drewno (deski, łaty, kantówka) powinno być nieimpregnowane oraz nowe,
nie może mieć śladów wcześniejszego użytkowania:
a) 2 m3 desek nieimpregnowanych (2,5 cm grubość, 8-12 cm szerokość,
380-420 cm długość);
b) 1 m3 łat dachowych nieimpregnowanych (długość 380-420 cm);
c) 0,5 m3 kantówka nieimpregnowana. ( 8x8cm, długość 380-420 cm)
2. Rodzaj drewna: sosna lub inne.
3. Transport materiałów leży po stronie Wykonawcy.
Adres realizacji dostawy:
Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzepowicach,
ul. Łączna 62, 44-200 Rybnik

Dokument nr: Z.271.14.2022, 2022-190366

Składanie ofert:
5. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową na wypełnionym formularzu ofertowym można:
1) przesłać drogą elektroniczną na adres: wzk@um.rybnik.pl;
2) przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Ul. Bolesława. Chrobrego 2,
44 - 200 Rybnik;
3) złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, Ul. Bolesława Chrobrego 2;
6. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rybnika).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do dnia
10 grudnia 2022 r. (dostawa przedmiotu zamówienia wraz z fakturą).

Wymagania:
4. Warunki płatności:
Płatność zrealizowana zostanie przelewem na konto podane na fakturze przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia oraz faktury.

7. Ważność oferty:
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Na załączonym formularzu ofertowym, w sposób czytelny należy przedstawić cenę jednostkową netto za m3, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto oraz wartość całkowitą brutto za przedmiot zamówienia (dla każdego zadania osobno).
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
11. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, z podziałem na zadania, zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej: http://bip.um.rybnik.eu/ (komunikaty i ogłoszenia / zamówienia poza ustawą PZP), niezwłocznie po udzieleniu akceptacji osoby nadzorującej.
2) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
12. Informacje o formalnościach:
1) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych
na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają
tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

Uwagi:
9. Kryteria oceny ofert:
1) 100% cena, która ma być niezmienna przez cały czas trwania zamówienia i ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana kompletna oferta z najniższą ceną.

Kontakt:
10. Osoby po stronie Zamawiającego wyznaczone do porozumiewania się z oferentami:
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pani Joanna Mika- Referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, tel. (32) 43 92 317.

2) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w następujących godzinach tj.: od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30, w czwartek w godz. 7.30 - 18.00 i w piątek godz.
7.30 - 13.00.
3) W razie nie obecności Pani Joanny Mika zastępstwo pełni Pan Sebastian Gremlik, tel. (32) 43 92 317.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.