Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4862z ostatnich 7 dni
19831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
powiat: gorzowski
+95 721 64 46
projekty@witnica.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Witnica
Wadium: ---
Nr telefonu: +95 721 64 46
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2022/2023: Część 1 : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Witnica w sezonie 2022/2023. Część 2: Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Witnica w sezonie 2022/2023.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje podania ceny brutto i netto za:
Część 1 : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Witnica w sezonie 2022/2023. Część 2: Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Witnica w sezonie 2022/2023.
Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej będzie polegało na odśnieżaniu oraz posypywaniu solą i piaskiem wszystkich dróg gminnych oraz chodników na terenie Gminy Witnica.
Wyszczególnienie ceny netto i brutto za: same odśnieżanie, odśnieżanie i posypywanie, same posypywanie solą lub piaskiem oraz cena netto i brutto za utrzymanie ulic i dróg oraz chodników.

Dokument nr: WI.271.30.2022.Zo

Składanie ofert:
Ofertę proszę złożyć wyłącznie na adres mailowy: projekty@witnica.pl
Proszę o wpisanie w tytule wiadomości numeru postępowania np.: WI.271.29.2022.Zo.
Ofertę proszę złożyć do dnia 22.11.2022 r. do godz. 15:30 na adres mailowy: projekty@witnica.pl

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania zadania: 01.12.2022 - 31.03.2023

Wymagania:
5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Proszę o wpisanie w tytule wiadomości numeru postępowania.
1. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8) Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - znaczenie kryterium - 100 %
2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów =.............................................................................. x 100
cena brutto badanej oferty
3. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 100.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
9) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
10) Podstawa nieudzjelenia zamówienia
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica, urzad@witnica.pl;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania WI.271.30.2022.Zo, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzjelenia zamówień publicznych o wartości do 130000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem nr WOR. 120.2.2021.W1.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów
W sprawie przedmiotu zamówienia: Gabriela Watral +95 721 64 46

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.