Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
powiat: gorzowski
tel. +95 721 64 46
projekty@witnica.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Witnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +95 721 64 46
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego dla zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Witnicy"
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje podania ceny brutto i netto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego dla zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Witnicy"

Dokument nr: WI.271.31.2022.Zo

Składanie ofert:
2. Ofertę proszę złożyć wyłącznie na adres mailowy: projekty@witnica.pl
Proszę o wpisanie w tytule wiadomości numeru postępowania np.: WI.271.31.2022.Zo.
6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
Ofertę proszę złożyć do dnia 22.11.2022 r. do godz.l5:30 na adres mailowy: projekty@witnica.pl
Proszę o wpisanie w tytule wiadomości numeru postępowania.
1. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godz. otrzymania oferty przez
Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania zadania: 28.11.2022 -- 15.01.2023

Wymagania:
5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
8) Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - znaczenie kryterium -100 %
2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica, urzad@witnica.pl;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania WI.271.31.2022.Zo, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzjelenia zamówień publicznych o wartości do 130000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem nr WOR.120.2.2021.WI.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów
W sprawie przedmiotu zamówienia: Gabriela Watral +95 721 64 46

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.