Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odśnieżanie dróg

Przedmiot:

Odśnieżanie dróg

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 81 887 41 21, fax 81 887 41 22
patryk.pietrasiak@pulawy.gmina.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 887 41 21, f
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Puławy za pomocą pojazdów
mechanicznych".
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zakres rzeczowy zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Odśnieżanie dróg na terenie gminy Puławy
za pomocą pojazdów mechanicznych (koparko - spycharka, koparko - ładowarka, ciągnik
opłużony itp.) na terenie nw. miejscowości:
CZĘŚĆ I:
KLIKAWA (wraz z chodnikami), GÓRA PUŁAWSKA (wraz z chodnikami), BRONOWICE (wraz
z chodnikami), JAROSZYN
Maksymalna ilość godzin: 130
CZĘŚĆ II:
TOMASZÓW, KOLONIA GÓRA PUŁAWSKA, SADŁOWICE
Maksymalna ilość godzin: 20
CZĘŚĆ III:
OPATKOWICE, KOWALA, ŁĘKA, KAJETANÓW
Maksymalna ilość godzin: 80
CZĘŚĆ IV:
PISKORÓW, LEOKADIÓW, SMOGORZÓW
Maksymalna ilość godzin: 30
CZĘŚĆ V:
KOCHANÓW, ZARZECZE, JANÓW, SOSNÓW, DOBROSŁAWÓW, PACHNOWOLA
Maksymalna ilość godzin: 80
CZĘŚĆ VI:
BOROWA, SKOKI, MATYGI, BOROWINA
Maksymalna ilość godzin: 50CZĘŚĆ VII:
GOŁĄB (wraz z chodnikami), WÓLKA GOŁĘBSKA
Maksymalna ilość godzin: 80
CZĘŚĆ VIII:
NIEBRZEGÓW, NIECIECZ
Maksymalna ilość godzin: 20
Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załączniku Nr 2 do
niniejszego Zaproszenia.
3.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania wyklucza się:
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty dołącza do oferty oświadczenie o braku ww.
podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
4.

Dokument nr: IF.271.N.111.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. o godz.
10 00 , w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 201.

Składanie ofert:
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w Sekretariacie
Urzędu Gminy Puławy (pok. 205), w terminie do dnia 22 listopada 2022 r. (wtorek), do
godz. 10 00 .

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 16.04.2023 r.,
w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych.

Wymagania:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy
w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
- wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy (wg. załączonego wzoru);- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP dotyczący Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - jeśli dotyczy;
- podpisany wzór umowy (5 stron);
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
- podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg.
załączonego wzoru).
6.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - każdy z Wykonawców
może złożyć ofertę na dowolną ilość ww. części zamówienia.
7.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub pocztą
elektroniczną (e-mail).
8.
9.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
Opis sposobu przygotowywania ofert:
Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu
do złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący
sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24 - 100 Puławy
OFERTA NA
,,ODŚNIEŻANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PUŁAWY ZA POMOCĄ POJAZDÓW
MECHANICZNYCH"
,,NIE OTWIERAĆ PRZED 22.11.2022 r., GODZ. 10 00 "
11. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej (pod rygorem odrzucenia oferty):
Wykonawca wypełni załączony do niniejszego Zaproszenia formularz oferty, podając cenę
jednostkową brutto za 1 h odśnieżania oraz maksymalną cenę ofertową dla każdej z części
zamówienia oferowanej przez niego do realizacji (tj. iloczyn ceny jednostkowej brutto za
1 h odśnieżania i maksymalnej ilości godzin wskazanej dla danej części w Zaproszeniu do
złożenia oferty).Cena ofertowa musi uwzględniać doliczony należny podatek VAT, kwotę netto oraz
kwotę podatku VAT należy również wskazać w formularzu oferty. Cena ofertowa
obliczona w ww. sposób powinna zawierać w sobie wszystkie koszty niezbędne do
należytego wykonania niniejszego zamówienia.
12. Opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach:
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (np. zmiany ilości określonych
w zestawieniu kosztorysu ofertowego i ich konsekwencje rachunkowe), niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Kryterium oceny ofert: Najniższa cena brutto dla danej części zamówienia.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym
regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Patryk Pietrasiak - tel. (081) 889-05-21, fax.: (081) 887-41-22, w godz. 7.00-15.00
(pn.-pt.). e-mail: patryk.pietrasiak@pulawy.gmina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.