Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Przedmiot:

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Józefowie
ul. Kościuszki 37
23-460 Józefów
powiat: biłgorajski
Telefon 84 687-81-33, FAX 84 687-81-33 wew.48
robert.chodara@ejozefow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Józefów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 84 687-81-33
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 129 999,99 zł, prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 41/22 Burmistrza Józefowa z 30 maja 2022r. oraz art. 2 pkt. ustawy z dnia 24 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 zpoz.zm).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Józefów w sezonie zimowym 2022/2023. Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 3 części (rejony), odpowiednio:
Część nr 1 - miejscowości - Tarnowola, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Brzeziny, Majdan Kasztelański- łącznie 6,7 km;
Część nr 2 - miejscowości - Majdan Nepryski, Józefów - łącznie 18,4 km; Część nr 3 - miejscowości - Długi Kąt, Górniki, Górniki Stare, Czarny Las,
Samsonówka, Siedliska - łącznie 15,4 km;
2. Wymagania dotyczące sprzętu:
a) Wykonawca zobowiązany jest dysponować (na każdą część) pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika min. 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm.
b) Każdy pojazd powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą ,,Prawo o ruchu drogowym".
3. Pozostałe warunki:
a) Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych.
b) Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy w innym rejonie odśnieżania w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego.
c) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie miesięcznej faktury oraz wypełnionej i podpisanej przez Zamawiającego karty potwierdzającej wykonanie usługi ( Załącznik nr 5).
d) Wykonawca nie wlicza czasu który potrzebny jest mu na dojazd do miejsca wykonania usługi odśnieżania. W karcie czasu pracy sprzętu uwzględnia tylko rzeczywisty czas trwania samej usługi odśnieżania.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych.
b) Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową.
c) Rozpoczęcie odśnieżania niezwłocznie, jednak nie później niż 1 godz. od momentu otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego.
d) Samodzielne, natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi w godz.ch nocnych, w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj. intensywnych opadów śniegu, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji.
e) Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych.
f) Używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego.
g) Wyznaczenie osób pełniących dyżur, odpowiedzialnych za przystąpienie do odśnieżania.
h) Zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego każdorazowej przeprowadzonej akcji odśnieżania, wraz z podaniem liczby godzin wykonanej pracy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Józefowie Ul. Kościuszki 37, w sali konferencyjnej, dnia 23.11.2022 roku, godz. 10:20.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć Zamawiającemu mailowo na adres: robert.chodara@ejozefow.pl, na adres: Urząd Miejski w Józefowie, 23-460 Józefów, Ul. Kościuszki 37, lub do Biura Obsługi Interesanta w terminie do dnia 23.11.2022 roku, godz. 10.00.
1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godz.) oraz otrzyma kolejny numer.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 15.04.2023 r.

Wymagania:
III. OFERTY CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Wykonawca składając oferty na 3 części zamówienia powinien wykazać w każdej z ofert inny pojazd mechaniczny spełniający wymagania zapisane w zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, na każdą część należy złożyć odrębną ofertę w osobnej kopercie wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
4. Dla każdej części dokonane zostaną odrębnie: ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
- wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem mechanicznym przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnym ubezpieczeniem OC. Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania dróg Zamawiający uzna pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie o mocy silnika min. 60 KM, wyposażony w regulowany pług śnieżny o szerokości lemiesza min. 280 cm z gumową listwą zgarniającą.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w zapytaniu ofertowym) dołączonych do oferty.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Powyższy dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie wskazanym powyżej (CEIDG, KRS).
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
VI. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie:
1) Mailowej na adres mailowy: robert.chodara@ejozefow.pl
2) lub tradycyjnej (papierowej), którą należy umieścić w opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Ofertę na każda cześć składamy oddzielnie:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat:
Gmina Józefów, ul. Kościuszki 37,23-460 Józefów
OFERTA NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W SEZOWNIE ZIMOWYM 2022/2023 - CZĘŚCI....... Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 23.11.2022 r. godz. 10:20
2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. ( Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3, oraz wykaz sprzętu - Załącznik nr 6.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

Uwagi:
ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Józefów
2. REGON: 950369103
3. NIP: 918-20-03-870
4. Miejscowość Józefów
5. Adres: ul. Kościuszki 37
6. Strona internetowa: www.ejozefow.pl
7. Godziny urzędowania: 7.30-15.30

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (84) 687-96-52.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.