Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi sprzętem ciężkim

Przedmiot:

Usługi sprzętem ciężkim

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(+48) 71 787 35 34, +48 32 756 4095, 32 769 8574, 32 769 8588
helpdesk@logintrade.net
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 47 500,00 zł
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
(tryb postępowania - Aukcja elektroniczna)
Nazwa aukcji:
Usługi sprzętem ciężkim
dla JSW S.A. KWK Budryk
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. Usługi sprzętem ciężkim dla JSW S.A.
KWK Budryk 1 pakiet

Dokument nr: 191/R/22, 5895

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-11-28 12:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-11-22 23:59
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym
numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, Ul. Towarowa 1, 44-
330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej
uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca
przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o
aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść
oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca
przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o
aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są
automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty
przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego
podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe
podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji
pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje
wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po
zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT
(NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem
uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np.
problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie
Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut
przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan
bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.
Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego
sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań
przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do
Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca
powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym
przesunięciu terminu licytacji.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty
publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o
adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie
Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-
kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o
adresie: uslugi@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do
zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:
uslugi@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć
50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki
Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie
są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz
Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Nazwa kryterium
Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję: 60 sekund
Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub
części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
5.Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez
prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę
zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty
częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do
rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może
przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.
Warunki płatności
1. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
2. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje
przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.
4. Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół odbioru technicznego.
5. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Budryk", ul. Zamkowa 10, 43-178
Ornontowice.
16. Sposób dostawy/wykonania
zgodnie z
załącznikiem nr 2 tj. Specyfikacja techniczna
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać
profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić
udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin
składania ofert.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji
na platformie pod adresem internetowym:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 47 500,00 zł
Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału
w niniejszym postępowaniu wynosi: od 22.11.2022 r. do 19.02.2023 r.
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone
przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia
Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020
2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 191/R/22".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu
środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów),
jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej,
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres
skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci
elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci
papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres
skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na
pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w §
15 ,,Regulaminu ... nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik
do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. ,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww.
wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21
ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w
godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości
odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy
oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności
Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi
załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w
przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności
najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej
oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła
elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail:
blokady-wadium@jsw.pl
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez
pracownika CUW.
III. Złożenie przez wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący
załącznikiem nr 1.
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Dokumenty wymagane do złożenia w ofercie:
- certyfikaty kompetencji zawodowych - transport rzeczy,
- ubezpieczenie O.C. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
- wykaz (wykazy) maszyn ubezpieczonych w towarzystwie (towarzystwach)
ubezpieczeniowym
z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej odpowiadających ilościowo i technicznie
sprzętowi ujętemu w tabeli w pkt 4.b specyfikacji technicznej,
- wykaz rodzajowy i ilościowy sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy
(dołączyć wyciągi
DTR sprzętu potwierdzające spełnienie wymagań technicznych z pkt 4.b
specyfikacji technicznej) a przewidzianych do wykonania zadań objętych
przetargiem,
- Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider
bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) powinien przedstawić
wykaz usług z którego będzie wynikać, iż wykonał w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to za ten okres) co najmniej jedną usługę
sprzętem ciężkim (tj. roboty załadunków, roboty transportowe oraz
roboty załadunkowo-porządkowe) o wartości minimum 1 000 000,00 zł
netto. Ww. wykaz winien zawierać wartość i przedmiot wykonanej
usługi, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została
wykonana.
- Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez upoważnione osoby
podmiotów na rzecz których wskazane w wykazie usługi były wykonane,
potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
- oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej ilości operatorów z uprawnieniami
niezbędnymi do obsługi sprzętu objętego zakresem przetargu,
- oświadczenie podpisane przez służby techniczne kopalni z odbycia wizji lokalnej
u zamawiającego celem zapoznania się z rejonem wykonywanych robót.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub
unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych
zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca
złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:
uslugi@zwp.jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy
zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym
Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą
ofertę w aukcji elektronicznej
Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
zgodnie z załącznikiem nr 2 tj. Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
zgodnie z załącznikiem nr 2 tj. Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Kontakt:
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756
4095.
Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Agnieszka Ostrowska nr tel.: 32 756
4095; e-mail: uslugi@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
- Pan Marek Bobrowski, tel. 32 769 8574
- Pan Marek Konopka, tel. 32 769 8588
Dokument wydrukowano przez Agnieszka Ostrowska w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-11-17
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są:
Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756
4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.