Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody

Przedmiot:

Dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
Gnieźnieńska 9
75-736 Koszalin
powiat: Koszalin
przetargi@mzk.koszalin.pl
https://mzk-koszalin.logintrade.net/zapytania_email,108052,a129dfae036aad9ad202e35d370d7efd.html
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody zgodnie z poniższym wykazem:
1) elektryczny podgrzewacz wody pojemnościowy o poj. 150 l wiszący Stiebel Eltron, - 1 szt.
- wykonanie podłączenia hydraulicznego - wcinka w istniejącą instalację;
- wykonanie cyrkulacji - pompa cyrkulacyjna, armatura odcinająca , naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, izolacja termiczna przewodów
2) elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW z baterią ścienną; - 1 szt.
3) elektryczny przepływowy podgrzewacz wody podumywalkowy dla 2 umywalek, 3,5 kW - 1 szt.
- podłączenie hydrauliczne, przewody, zawory, wężyki;
4) elektryczny przepływowy podgrzewacz wody Stiebel 3,5 kW - 4 szt.
2. Urządzenia, o których mowa zostaną zamontowane w budynku warsztatowym i administracyjnym Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. przy ulicy Gnieźnieńskiej 9.
3. Wykonawcy przed sporządzeniem ofert mogą dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane podgrzewacze. Wizja lokalna winna być przeprowadzona po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z Zamawiającym.
II. Wymagania Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) prowadził działalność gospodarczą w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych - PKD 43.22.Z.
2) posiadał minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe.
3) udzielił 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w ust 1.
Okres obowiązywania umowy
Realizacja przedmiotu zamówienia - 14 dni od dnia zawarcia umowy.
IV. Kryterium oceny ofert
Zamawiający, spośród złożonych ofert wybierze tę, która będzie zawierała najkorzystniejszą cenę.
V. Warunki umowy
W załączeniu projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji zapisów zawartych w umowie).
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintarade pod adresem: http://www.mzk-koszalin.logintrade.net do dnia 23.11.2022 roku do godz. 10:00.
Wymagania techniczne do złożenia oferty na Platformie Zakupowej Logintrade:
1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
b) Google Chrome 31;
c) Mozilla Firefox 26;
d) Opera 18;
2. Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 Kb/s;
e) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3. Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem Komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: pdf.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni liczonych od dnia następnego od daty wyznaczonej na złożenie ofert.
2. Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż MZK Sp. z o.o. dokona wyboru jakiejkolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
3. Informacje dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania: http://www.mzk-koszalin.logintrade.net
4. Instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej Logintrade dostępne są pod adresem: https://mzk-koszalin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres mailowy Zamawiającego: przetargi@mzk.koszalin.pl lub poprzez Platformę Zakupową Logintrade dostępnąpod adresem: http://www.mzk-koszalin.logintrade.net
6. Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:
a) Joanna Pierucka - w sprawach proceduralnych tel. 94 34 45 285, adres poczty elektronicznej: przetargi@mzk.koszalin.pl
b) Marcin Góralewski - w sprawach merytorycznych tel. 667 910 815, adres poczty elektronicznej: dozor.tech@mzk.koszalin.pl
IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, Ul. Gnieźnieńska 9, 75-736 Koszalin, tel. 94 342 30 21, e-mail: ido@mzk.koszalin.pl, strona internetowa: http://www.mzk.koszalin.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod w/w numerem telefonu i adresem e-mailowym.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania ,,DOSTAWA i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody."
4. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP 30.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. DOSTAWA i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody - 1 szt. %

Dokument nr: Z80/38578

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzk-koszalin.logintrade.net/zapytania_email,108052,a129dfae036aad9ad202e35d370d7efd.html

TERMIN SKŁADANIA: 2022-11-23 10:00

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Joanna Pierucka
tel:
e-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wodyOsoba kontaktowa:
Joanna Pierucka
tel:
e-mail: przetargi@mzk.koszalin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.