Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4764z ostatnich 7 dni
18648z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont dachu i głowic kominowych

Przedmiot:

Remont dachu i głowic kominowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach
ul. Warzywna 6
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel. 42 225 92 85
zgm@zgm.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 42 225 92 85
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy Ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach

2. Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy wraz z załącznikiem, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZGM.NZP.2420.13.2022.MS

Otwarcie ofert: 13. Termin otwarcia ofert: 21.11.2022 r. o godz. 10:30. Otwarcie ofert z uwagi na występującą pandemię choroby Covid-19 jest niejawne. Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.11.2022 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, Ul. Warzywna 6, parter lub na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8. O terminie złożenia oferty na adres poczty elektronicznej decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 30.12.2022 r.

Wymagania:
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
7. Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest:

7.1. posiadanie doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego zamówienia robót budowlanych

7.2. prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

7.3. posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie działalności objętej niniejszym zamówieniem na kwotę minimum 100.000 zł.

Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia warunków określonych w punktach 7.1 i 7.2 zostały określone w punkcie 9.1, natomiast spełnienie warunku określonego w punkcie 7.3 wykonawca poświadcza w treści oferty.

8. Forma składania ofert - pisemna:

8.1. dla ofert składanych w kancelarii ZGM - w zamkniętej kopercie oznaczonej ,,Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.2. dla ofert składanych pocztą elektroniczną - na adres oferty@zgm.pabianice.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis : ,,Remont dachu i głowic kominowych na budynku mieszkalnym
przy ul. Piotra Skargi 4/6 w Pabianicach". W treści e-mail należy podać nazwę oraz adres składającego ofertę. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści sms - skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.

9. Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1. Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie podobnym do niniejszego zamówienia od co najmniej dwóch zleceniodawców z ostatnich trzech,

9.2. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

9.3. Wypełniony Wykaz Parametrów niektórych materiałów budowlanych.

10. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11. Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

12.1. Wykonawca nie spełni wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8, 9 i 10 (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

12.2. Zaoferowane materiały budowlane w Wykazie Parametrach niektórych materiałów budowlanych nie będą spełniać minimalnych wymogów Zamawiającego określonych w tym dokumencie.

12.3. Oferta wpłynie po terminie składania ofert lub ofertę przesłaną w formie elektronicznej nie będzie można otworzyć.

12.4. W sytuacji określonej w punkcie 16.
14. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

15. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę - Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

16. W przypadku oferty, której zbyt niska cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający wezwie składającego ją wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Odrzucenie wyjaśnień przez Zamawiającego będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

17. W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

18. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

19. Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

20. W terminie trzech dni roboczych dla Zamawiającego licząc od dnia powiadomienia o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyceny robót (kosztorysu ofertowego). Brak dostarczenia wyceny-kosztorysu we wskazanym powyżej terminie traktowane będzie jako rezygnacja wykonawcy z zawarcia umowy. Wówczas Zamawiający wybierze następną nieodrzuconą ofertę.
24. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.

25. W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie oraz wymagać będzie dostarczenia umowy regulującej tą współpracę zawierającą w szczególności zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności oraz sposób wystawienia faktury na Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy.

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny. W przypadku zamknięcia zapytania ofertowego Zamawiający nie będzie zwracał kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert.

Kontakt:
21. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264.

22. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny ZGM - tel. 42-259-256

23. Wszelkie pisemne pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować na adres: ZGM, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej: zgm@zgm.pabianice.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.