Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
414z dziś
4848z ostatnich 7 dni
18732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczeń przeznaczonych na salę prób

Przedmiot:

Remont pomieszczeń przeznaczonych na salę prób

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BUKOWSKO
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
powiat: sanocki
tel. 134674015, 134674024, fax 134674466
sekretariat@bukowsko.pl_
Województwo: podkarpackie
Miasto: Bukowsko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 134674015, 1346
Termin składania ofert: 2022-11-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający Gmina Bukowsko zaprasza do udziału w postępowaniu na:
,,Remont pomieszczeń przeznaczonych na salę prób dla kapeli ludowej Bukowianie"
2. Zakres robót budowlanych obejmuje
1) Prace budowlane.
- Roboty rozbiórkowe
- Ścianki działowe
- Posadzki
- Montaż stolarki drzwiowej i parapetów wewnętrznych
- Remont tynków
- Wyposażenie kuchni i łazienki
2) Remont instalacji elektrycznej.
- Roboty demontażowe
- Instalacja elektryczna
3) Remont instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania
- Roboty demontażowe
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja wodociągowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
4) Uruchomienie instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
5) Szczegółowy zakres robót budowlanych i prac montażowych został opisany w załączniku dołączonym do zaproszenia do złożenia oferty tj.:
- przedmiarze robót
6) Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane w w/w dokumentach znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 290, pok. 105, dnia 18.11.2022r godz. 8;15.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 290, pok. 105, do dnia 18.11.2022r godz. 8;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 06.12.2022r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: 24 m-cy (na cały zakres robót wraz z urządzeniami)
6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
Cena-100%.
8. Warunki płatności: Przelew 30 dni
10. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej i w zaklejonej kopercie złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 290. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: ,,Remont pomieszczeń przeznaczonych na salę prób dla kapeli ludowej Bukowianie"
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik do zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na realizację zadania. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto za wykonanie zadania. Cenę podaną w formularzu oferty Wykonawca wylicza w oparciu o zapytanie ofertowe wraz załącznikami.
Cena oferty jest ceną kosztorysową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy we wszystkich branżach dokonanej na podstawie zapytania ofertowego i przedmiarów robót. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszty narzutów.
Cena winna obejmować pełny zakres robót określony zapytaniu ofertowym i w przedmiarach.
Cena podana przez wykonawcę za świadczone roboty budowlane jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymaganiom.
Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień umowy, oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków
technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji zadania,
Niezbędnym elementem oferty jest kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, który musi być zgodny z przedmiarami robót, bowiem stanowi treść oferty wykonawcy. Cenę ofertową wynikającą z kosztorysów ofertowych należy zsumować przepisać do formularza ofertowego. Należy dołączyć ceny jednostkowe zastosowanych materiałów (bez konieczności podawania łącznej ilości), sprzętu i stawkę 1 godziny robocizny. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub robót budowlanych, jako sumy iloczynów odpowiednio ustalonych jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych - według formuły (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb): Ck = SUMA L * Cj gdzie:
Ck - cena kosztorysowa
L - ilość jednostek przedmiarowych
Cj - ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych.
Wartość czynników cenotwórczych, należy załączyć do oferty (koszty pośrednie, zysk).
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w następujący sposób:
a. w przypadku sumowania cen na poszczególne części zamówienia - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia;
b. w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą a podaną słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada właściwemu obliczeniu ceny
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
0 informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., póz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, póz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru
1 usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2013r. Nr 54, póz. 535 z późniejszymi zmianami.
Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zadania.
11. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:
a) Fonnularz oferty i oświadczenie o spełnieniu udziału w postępowaniu
b) Klauzulę informacyjną
c) Przedmiar robót
12. Dodatkowe informacje:
W toku badania i oceny ofert kierownik Zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - o czym niezwłocznie informuje kierownika zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie niezwłocznie informuje się Wykonawcę.
Kierownik zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jacek Gomułka, Marcin Ciupka

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.