Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
492z dziś
4797z ostatnich 7 dni
19766z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa części budynku

Przedmiot:

Przebudowa części budynku

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PUSZCZYKOWIE
UL. KASPROWICZA 1
62-040 PUSZCZYKOWO
powiat: poznański
Telefon: 61 813 38 13
szkolapuszczykowo@gmail.com
Województwo: wielkopolskie
Miasto: PUSZCZYKOWO
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 61 813 38 1
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie przy ulicy Jana Kasprowicza 1 w zakresie rozbiórki i ponownego wykonania murków attykowych wraz z wymianą pokrycia dachowego.
Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania został określony w:
1. Opisie technicznym
2. Szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót, zwanej dalej STWiOR
Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter dokumentów pomocniczych.
Wymagania ogólne w stosunku do całości przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w pkt 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także winny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawniony organ zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie, wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty:
a. zakupu i dostawy materiałów fabrycznie nowych,
b. uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni drogowych oraz poza terenem budowy, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego,
c. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - jeśli jest wymagane,
d. zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, mając na uwadze fakt, iż roboty będą prowadzone
na terenie czynnej Szkoły Podstawowej.
e. wykonania map z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez ośrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
f. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
Zamawiający wymaga udzjelenia 48-miesiecznej gwarancji na roboty i materiały będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
Nierozłączną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowi projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: SP2.221.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2022 r.; godz. 9:10

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 21 listopada 2022 roku do godz. 9:00 w formie pisemnej w Szkoła Podstawowej nr 2 w Puszczykowie - sekretariat, Ul. J. Kasprowicza 1 lub skanem na adres e-mail: szkolapuszczykowo@gmail.com

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie - do 22 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca:
o wykaże, że dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektroenergetycznych i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. (Zamawiający dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
o wykaże, iż dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. (Zamawiający dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.).
Cenę ofertową należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:
1. cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji, niniejszego zaproszenia, jak również koszt wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych oraz wszelkie inne koszty (np. ubezpieczenia).
2. Cena ofertowa winna być podana netto oraz brutto (z doliczonym podatkiem VAT).
3. Cena ofertowa winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obowiązuje zasada zaokrąglania ,,w górę" cyfry ,,5" i większych, występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 = 4,38.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość skierowania do wykonawców zaproszenia do złożenia dodatkowych ofert lub prowadzenie negocjacji tych ofert.
5. wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach
Oferta powinna zawierać:
1. formularz ofertowy zawierający łączną cenę netto i brutto za wykonanie zadania (według załączonego formularza),
2. wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy,
3. potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" kserokopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" kserokopią aktualnego na dzień otwarcia ofert zaświadczenia, o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
4. potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" kserokopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektroenergetycznych wraz z potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem" kserokopią aktualnego na dzień otwarcia ofert zaświadczenia, o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Inne informacje:
1. Kryterium oceny ofert: 100% cena
2. Termin płatności faktury - do 7 dni
Przewiduje się rozliczenie za wykonane roboty budowlane wynagrodzeniem ryczałtowym,

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Marta Kondziela tel. (61) 8133813 godz. 9.00-14.00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.