Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa namiotów harcerskich/wojskowych 10-cio osobowych wysokich

Przedmiot:

Dostawa namiotów harcerskich/wojskowych 10-cio osobowych wysokich

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Stębark 1
14-107 Gierzwałd
powiat: ostródzki
tel. 89 647 22 27
biuro@muzeumgrunwald.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gierzwałd
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 647 22 27
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA 5 sztuk namiotów harcerskich/wojskowych 10-cio osobowych wysokich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (punkt 2. zapytania).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę do Zamawiającego 5 szt. namiotów harcerskich/ wojskowych 10-cio osobowych wysokich. Minimalne wymagania Zamawiającego: 5 sztuk Namiotów każdy o wymiarach 5 m x 4 m, wysokość czaszy (w szczycie) 2,60 m, wysokość boku (zapałki) 1,65 m. Dach wykonany z brezentu BT197 o gramaturze 460g/m2 (100% bawełna impregnowana na wodoodporność i przeciwgnilność). Wodoszczelność 30 cm H2O. Przeciwgnilne Boki namiotu z tkaniny poliestrowej 600x600 z domieszką PCV. Stelaż z rurek stalowych cienkościennych - grot metalowy, śledzie do namiotu. Kolorystyka poszycia namiotu: oliwkowa zieleń. Gwarancja: Wykonawca zapewni minimalną gwarancję 3 lat na wszystkie elementy namiotów.

Dokument nr: AG.373.15.2022.IS

Składanie ofert:
a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać drogą elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: biuro@muzeumgrunwald.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd. Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: Oferta na: ,,Dostawę 5 sztuk namiotów harcerskich/wojskowych 10-cio osobowych wysokich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia" ,

b) Termin złożenia ofert do 22.11.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia
DOSTAWA zostanie zrealizowana maksymalnie do dnia 8 grudnia 2022 r. do siedziby Zamawiającego.

Wymagania:
3. Opis warunków udziału:
a) Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

4. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w przypadku gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3a

5. Kryteria oceny ofert
a. Ustala się następujące kryteria wybory najkorzystniejszej oferty:
cena - waga 100 %
Kryterium Cena
Cn
KC = ---------- x 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)
Cob
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium
Cn - najniższa zaoferowana cena
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt

b. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.
7. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
a. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
b. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8. Opis sposobu przygotowania oferty
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
b) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Informacje dodatkowe:
a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 3 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.
c) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
d) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
e) Muzeum nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
f) Muzeum przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy:
? ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
? powstanie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia;
? zaistnieją obiektywne przyczyny, z uwagi na które konieczne jest odstąpienie od realizacji części lub całości zamówienia;
? dojdzie do kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
? zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej;
? okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa;
? wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;
? wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy;
? ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku VAT.
g) Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.