Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
361z dziś
4795z ostatnich 7 dni
18680z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa hydrantów nadziemnych p.poż DN80 RD 1,25

Przedmiot:

Dostawa hydrantów nadziemnych p.poż DN80 RD 1,25

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. M. Golisza 10
71-682 Szczecin
powiat: Szczecin
https://platformazakupowa.pl/transakcja/690882
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA hydrantów nadziemnych p.poż DN80 RD 1,25 - 6 szt
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Hydrant nadziemnyppoż. DN 80 Rd 1,25 - 6 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Magazyn Główny
ul. 1-go maja 37
71-627, Szczecin (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 690882

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/690882
Składania : 21-11-2022 12:57:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy - 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.
Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia - z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa hydrantów nadziemnych p.poż DN80
Rozwiązania techniczno - materiałowe hydrantów nadziemnych DN80 ppoż
1. Hydrant w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku jego złamania.
2. Korpus (kolumna) i głowica hydrantu wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 (EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7) pokryty wewnątrz i na zewnątrz farbą z proszków epoksydowych o grubości powłoki min. 250 um.
3. W części nadziemnej dodatkowa powłoka poliestrowa zabezpieczająca przed działaniem promieni UV.
4. Opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, głowica z odlewu aluminiowego lub
z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jak wyżej, stopa (część podziemna
z zamknięciem) z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jw.
5. Opcjonalnie korpus wykonany ze stopów aluminiowych pokryty powłoką ochronną antykorozyjną.
6. Hydrant z obrotową głowicą lub korpusem, umożliwiający ustawienie równoległe do jezdni lub osi wodociągu.
7. Przyłącze do węża strażackiego nasada typ B (75) z aluminium szt. 2. Nasada B 75 zabezpieczona przed kradzieżą.
8. Głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb ppoż.
9. Zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu lub inna możliwość napowietrzenia rurociągu.
10. Uszczelnienia hydrantu typu o-ring.
11. Czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych.
12. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Czas odwodnienia zgodny z normą PN-EN 1074-6.
13. Wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint walcowany w części uszczelniającej, szlifowany.
14. Kostka (nakrętka) wrzeciona mosiężna, wykonana metodą prasowania.
15. Śruby łączące ze stali nierdzewnej A2-70, nakrętki A4-80.
16. W hydrantach z żeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniająca wrzeciona wykonana
z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
17. Stożek zaworu zamykającego (grzybek, tłok uszczelniający) z żeliwa białego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony nawulkanizowaną warstwą mieszanek opartych na bazie kauczuków lub elastomeru.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności
2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin.
3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl. lub em@zwik.szczecin.pl
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
7 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane przez siebie pozycje
8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
9. Na potrzeby porównania i oceny ofert cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.
10. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w euro, rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych (Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w polskich złotych). Cena podana w euro ma zostać przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt 9, a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 256.
13. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
16. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą pozycję z osobna.
18. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Oświadczenie - Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Karta katalogowa - Karta katalogowa zawierająca opis rozwiązań techniczno-materiałowych (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Świadectwo dopuszczenia - Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Atest PZH - Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. M. Golisza 10
71-682 Szczecin
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.