Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Masłów
ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
powiat: kielecki
41 311 00 86
oferty@maslow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Masłów
Wadium: ---
Nr telefonu: 41 311 00 86
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu:
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy Ul. Spokojna
- Budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej Ul. Panoramiczna
1) Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy Ul. Spokojna.
Szczegółowy zakres prac:
a) Budowa słupów oświetlenia ulicznego
b) Montaż opraw
c) Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia
d) Zabezpieczenie kabli i przewodów niskiego napięcia.
Budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej Ul. Panoramiczna.
Szczegółowy zakres prac:
a) Budowa słupów oświetlenia ulicznego typu E (wirobetonowe)
b) Montaż opraw
c) Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia
d) Zabezpieczenie kabli i przewodów niskiego napięcia.
2) Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem zagospodarowania i zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,
d) rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
e) kontrola terminowości realizacji inwestycji,
f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez wykonawcę inwestorowi,
g) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości zrealizowanej inwestycji do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
h) udział w przeglądach gwarancyjnych.
3) Inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
W przypadku braku możliwości przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowiązany jest zapewnić zastępstwo inspektora nadzoru.
4) W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem.
Wszelkie szczegóły związane z przetargiem można znaleźć pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95739214-4f84-11ed-9171-f6b7c7d59353
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo pod w/w adresem w:
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
b) Przedmiar robót;
c) Dokumentacja projektowa.
3. Termin realizacji zamówienia:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się od daty zawarcia umowy do zakończenia i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem ewentualnych odbiorów robót poprawkowych w przypadku stwierdzenia wad podczas dokonywania odbioru końcowego zadania.
umowy. Z zastrzeżeniem, że obowiązki Inspektora Nadzoru wygasają wraz z wygaśnięciem okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty.

Dokument nr: BiGP.271.104.2022.KJ

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@maslow.pl lub,
2. faxem: 41/ 311 00 61 lub,
3. Drogą pocztową lub osobiście na adres:
Urząd Gminy Masłów, Ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Oferta cenowa na Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy Ul. Spokojna i Masłowie Drugim przy drodze gminnej Ul. Panoramiczna"
Oferty należy składać do dnia 23.11.2022 r., do godz. 10:00, (decyduje data wpływu)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót budowlanych określony w umowie z Wykonawcą do ok. 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty:
a. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych rabatów i upustów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.
b. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
c. Kryterium oceny ofert:
Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt)
d. Ocenie podlega cena brutto
e. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto: Cn/Cb x 100
Cn - najniższa oferowana cena brutto ofert nie odrzuconych
ilość punktów = x 100
Cb - cena brutto badanej oferty
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym.
g. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
Strona 3 z 4
określonym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania
h. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
i. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:
a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób (załącznik nr 4 do Zapytania), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami;
? Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie instalacyjnym, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane wyłącznie wtedy gdy wpłyną do siedziby Zamawiającego w określonym terminie.
4) Wzór umowy jest częścią zapytania ofertowego i stanowi informację na jakich warunkach Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zostanie wybrany.
5) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
6) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferta musi zawierać:
a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zapytania;
b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i dysponowania osobami zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zapytania;
c) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zapytania;
d) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
e) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku załącznik nr 4
f) kopię uprawnień budowlanych do nadzorowania robotami budowlanymi, poświadczonych za zgodność z oryginałem osoby/osób, która/które będzie/będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w specjalnościach opisanych w ust. 5 pkt 1 lit. a, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
g) kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
Strona 4 z 4
osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru (ważne na dzień złożenia oferty) - potwierdzonej ,,za zgodność z oryginałem".
2) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana do formularza oferty. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Sprawy formalne: Andrzej Bartosz, 41 311 00 86

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.