Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Korsze
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
powiat: kętrzyński
tel. (89) 754 18 28, fax (89) 754 00 11
ugim_korsze@korsze.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Korsze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (89) 754 18 28,
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Projekt zagospodarowania terenu MOK w Korszach wraz z parkingiem"
III. Przedmiot zamówienia
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowania terenu wokół Miejskiego O
środka Kultury w Korszach wraz z parkingiem (dz. nr 471/1, 471/9, 471/11)
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Dokumentacje projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności :
1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Poz. 2454).
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Poz. 2458).
3) Ustawą Prawo budowlane.
4) Ustawą Prawo zamówień publicznych.
5) W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały
i urządzenia) dopuszczalne do obrotu i powszechnego stosowania. Wszelkie materiały, urządzenia
lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie
odpowiednich parametrów, cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku powoływania się podczas opisywania
przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów oraz gotowe
rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma obowiązek określić odpowiednie graniczne
parametry, cechy techniczne i jakościowe oraz umieścić informację o możliwości zastosowania
rozwiązania równoważnego.
3. Wykonawca musi posiadać osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zobowiązany jest wykonywać czynności będące
przedmiotem umowy z najwyższą starannością, winien kierować się zasadą ochrony interesów
Zamawiającego.
4. Ilość i forma opracowania :
Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w następujących ilościach:
1) Dokumentacja techniczna - 4 egz.,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 2 egz.,
3) Przedmiar robót w ilości 1 egz.,
4) Kosztorys inwestorski w ilości 1 egz.,
5) Kanał technologiczny lub uzyskanie odstępstwa- jeśli będzie wymagany,
6) Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - 5 egz..
Całość opracowania:
a) wersja papierowa - rysunki - format rysunków A3, opis - format A4, oprawione np.:
w skoroszyt plastikowy wpinany, wyposażony w wąsy i grzbiet umożliwiający wpięcie w
segregator.
b) wersja elektroniczna 1 egz. - nośnik danych typu CD/DVD, z podziałem na dwa foldery:
wersja edytowalna - format plików doc. docx. xls. xlsx. dwg. ath oraz wersja nieedytowalna -
format plików pdf. dwg. ath.
Dokumentacja winna być opracowana w takim zakresie w szczegółowości, by mogła służyć
Zamawiającemu, jako materiał wyjściowy do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego wg
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Prawa autorskie majątkowe
Wraz z odbiorem opracowania Wykonawca przekazuje, a Zamawiający przejmuje autorskie prawa

majątkowe do opracowania wykonanego w ramach zlecenia. W ramach przejętych praw
majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
1) użytkować opracowanie na własny użytek w celach realizacji przedmiotowych inwestycji, w tym
w szczególności przekazywać opracowanie lub jego dowolną część, a także jego kopie:
a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań
projektowych,
b) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;
2) wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji, w tym na stronach
internetowych Urzędu lub ogólnopolskich środkach masowego przekazu;
3) wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do opracowania innych dokumentacji
projektowych;
4) wprowadzać opracowanie lub jego dowolną część do pamięci komputera na dowolnej liczbie
własnych stanowisk komputerowych;
5) zwielokrotniać opracowanie lub jego część dowolną techniką.
IV. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty.
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką.
2. Dokument (kopia) potwierdzający prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zapytania
ofertowego.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi środkami.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

Dokument nr: GT.7021.1.48.2022.KP

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin ich składania:
Ofertę należy składać w formie pisemnej (osobiście, listem), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Korszach Ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze, mailem na adres: ugim_korsze@korsze.pl, w terminie:
do dnia 21.11.2022r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin realizacji zamówienia.
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania niezbędnych decyzji
i uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę jednak nie dłużej niż w terminie 5 miesięcy od
dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Działając w oparciu o Zarządzenie nr OG.0050.161.2020 Burmistrza Korsz z dnia 31 grudnia 2020
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość
szacunkowa nie przekracza 130 000 zł netto zapraszam do złożenia pisemnej oferty na opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Projekt zagospodarowania terenu MOK w Korszach
wraz z parkingiem". Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zwolnione jest ze
stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z późn. zm.).
5. Opis wymagań.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
1) okres gwarancji i rękojmi wynosił 24 miesiące;
a) bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru opracowania,
b) w ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie w terminie 5 dni
roboczych wszelkich wad w opracowaniu, które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi,
a które wynikają z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub
z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy,
c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniu, ujawnionych w okresie gwarancji, w
terminie 5 dni roboczych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
V. Kryterium wyboru oferty - 100% cena brutto.
Cena oferty - (waga) 100% Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt
przygotowania dokumentacji (uzgodnień, decyzji), transportu / przesyłki leżą po stronie
Wykonawcy.
Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
Oferta z najniższą ceną netto otrzyma największą ilość punktów - 100 punktów.
Punktacja zostanie wyliczona wg. Wzoru:
Cena oferty najkorzystniejszej x 100 = ilość punktów przyznana.
Cena oferty badanej
a) Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
1. Jeżeli, Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Stawka musi być wyrażona w złotych (PLN).
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryteria wyboru.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
VI. Płatności za przedmiot zamówienia
1. Płatność - przelew z terminem płatności do 30 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej
faktury wraz z załącznikami, pod wskazany przez Zamawiającego adres.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego
Protokołu odbioru.
VIII. Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy - w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy
dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji - w wysokości 50,00zł brutto należnego za element robót dotknięty wadą za każdy dzień
zwłoki,
- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert,
umowa zostanie zawarta z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku pytań: - merytorycznych - Grzegorz Faszcza - Kierownik Referatu Gospodarki
Terenowej tel. 89 754 01 82, email - ugim_gt@korsze.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest
wysłanie podpisanego formularza ofertowego.

Uwagi:
X. Przetwarzanie danych osobowych - RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Korsz, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430
Korsze.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za
pośrednictwem maila: iod@korsze.pl lub pisemnie na adres Administratora,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub
czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
dalej PZP, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
obowiązujących u Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania
danych. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania
usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, którego realizacja jednak ze
względu na podstawę przetwarzania może być ograniczona lub wyłączona w konkretnym przypadku.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie
danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
oraz nie zostaną przekazane do państwa/organizacji międzynarodowej.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.