Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
604z dziś
4910z ostatnich 7 dni
19879z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Czyszczenie i naprawy elementów dekarskich

Przedmiot:

Czyszczenie i naprawy elementów dekarskich

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Tarnowie
ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
(14) 688-74-05
gospodarczy@tarnow.so.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: (14) 688-74-05
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia: Czyszczenie i naprawy elementów dekarskich w budynkach administrowanych przez Sąd Okręgowy w Tarnowie
3. Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie rynien i rur spustowych, sprawdzenie stanu zabezpieczeń antyśnlęgowych na dachu i systemu antyoblodzeniowego rynien, remont instalacji odgromowej oraz inne drobne prace. Zakres prac:
3.1 .W budynku głównym Sądu Okręgowego w Tarnowie (5 kondygnacji naziemnych), przy Ul. J. Dąbrowskiego 27:
a) czyszczenie: rynien w ilości ok. 419,50 mb i rur spustowych w ilości ok. 22 szt.
b) sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń antyśniegowych na dachu.
c) sprawdzenie stanu technicznego systemu antyoblodzeniowego rynien (3 obszary grzewcze - 6 szt. czujników ogrzewania rynien) -testowanie systemu z poziomu programatora, sprawdzenie ciągłości i izolacji kabli grzewczych.
d) malowanie 3 szt. skorodowanych konstrukcji wsporczych wentylatorów na dachu - Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze 2 lat.
e) wykonanie remontu instalacji odgromowej w zakresie wymiany ok 450
szt. uchwytów - Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze 2 lat.
3.2. W budynku nowym ,,S" Sądu Okręgowego w Tarnowie (4 kondygnacje naziemne), przy Ul. J. Dąbrowskiego 27:
a) czyszczenie: rynien w ilości ok. 265,00 mb i rur spustowych w ilości ok. 14 szt.
b) sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń antyśniegowych.
3.3. W budynku Sądu Rejonowego w Bochni (3 kondygnacje naziemne) przy Ul. T. Kościuszki 4:
a) czyszczenie: rynien w ilości ok. 225,00 mb i rur spustowych w ilości ok. 16 szt.
b) sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń antyśniegowych na dachu.
c) poprawa mocowania zapadniętego odcinka rynny długości ok. 6 m przy zewnętrznym szybie windowym na dziedzińcu wewnętrznym -Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze 2 lat.
d) Montaż siatki zabezpieczającej przed gołębiami w miejscu styku rury spustowej i gzymsu przy ścianie szczytowej od strony Ul. Dominikańskiej - Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze 2 lat.
e) sprawdzenie stanu technicznego systemu antyobiodzeniowego rynien (3 obszary grzewcze - 9 szt. czujników ogrzewania rynien) -testowanie systemu z poziomu programatora, sprawdzenie ciągłości i izolacji kabli grzewczych.
3.4. W budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej (3 kondygnacje naziemne), przy Ul. J. Bojki 2:
a) czyszczenie: rynien w ilości ok. 198,90 mb i rur spustowych w ilości ok. 15 szt.
b) sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń antyśniegowych na dachu.
c) sprawdzenie stanu technicznego systemu antyobiodzeniowego rynien (3 obszary grzewcze - 6 szt. czujników ogrzewania rynien) -testowanie systemu z poziomu programatora, sprawdzenie ciągłości
i izolacji kabli grzewczych.
4. Wybrane elementy zakresu prac zilustrowane są przez dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
5. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty ewentualnych dodatkowych prac, niezbędnych do wykonania zamówienia, a nieujętych w opisie przedmiotu zamówienia,
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością, ograniczając wszelkie uciążliwości wynikające z podejmowanych prac.
7. Wykonawca podpisując umowę potwierdza, że posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt części i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z:
1) Prawem polskim,
2) Obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
3) Obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia do wysokości powstałej szkody.

Dokument nr: BG 26-35/22

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania oferto godz. 10:15.

Składanie ofert:
2. Ofertę składa się za pośrednictwem poczty, kuriera/gońca lub osobiście na dzienniku podawczym pod adresem: Sąd Okręgowy w Tarnowie, Samodzielna Sekcja Gospodarcza, Ul. Jarosława Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAK BG 26-35/22

Miejsce i termin realizacji:
MI. Termin wykonania zamówienia
Do dnia 20 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych netto Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 roku,
poz. 1710 ze zm.)
Zamawiającego: poniedziałek: 8:00-18:00; wtorek - piątek, 8:00 - 16:00
strona internetowa Zamawiającego: http://www.tarnow.so.gov.pl/ poczta
na podstawie art. 21a. § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2020 roku, póz. 2072 ze zm.)
2. Zamówienie nie podlega podziałowi na części.
IV. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
1. Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.
2. Wykonawca musi posiadać kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.
3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.
4. Wykonawca musi posiadać zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
5.1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - na okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie;
5.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5.4. który we wcześniej prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uchylił się od podpisania umowy - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
V. Opis sposobu przygotowania i składania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji. W sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy złożyć pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji nie wynika wprost z wpisu do KRS lub CEIDG.
6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w postaci zarchiwizowanego pliku z rozszerzeniem .zip zabezpieczonego hasłem. Nazwa pliku powinna zawierać znak sprawy
i nazwę oferenta. Hasło do pliku należy przesłać w dniu składania i otwarcia ofert pomiędzy godziną 10:00, a 10:15. na adres e-mail: gospodarczy@tarnow.so.gov.pl
Nazwa pliku powinna zawierać znak sprawy i nazwę oferenta.
8. Oferta złożona w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, która nie
została zabezpieczona hasłem nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne, Wykonawca winien złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Polska wersja językowa jest wersją wiążącą dokumentu.
10. Poprawki, zmiany, wykreślenia w treści oferty winny być naniesione czytelnie, datowane i parafowane przez osobę(y) upoważnione.
11. Za mawiający może żądać dodatkowych dokumentów lub oświadczeń.
12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
14. Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi wynikać z kalkulacji przedstawionej w formularzu ofertowym.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji zapytania ofertowego jak również w niej nie ujęte z powodu wad spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
o których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ceny oferty.
3. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku braku cyfr po przecinku Zamawiający przyjmuje, że występują zera. Ceny zawierające więcej niż dwie cyfry po przecinku zostaną zaokrąglone przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszystkie wartości cenowe, w ramach niniejszego postępowania, określane są w PLN.
5. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium: kryterium ceny (C) -waga 100 pkt
Ocena dokonana będzie wg wzoru; ,,mniej lepiej": Cn/Cb x 100, gdzie Cn -najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Cb - cena oferty badanej.
3. Punkty przyznane ofercie zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uznaje ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania cen.
VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
2. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami zapytania, wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz treścią złożonej oferty, w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej oraz pisemnej.
3. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu i czy spełnia warunki udziału
w prowadzonym zapytaniu ofertowym, jeżeli zostały szczegółowo określone, Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, jeśli zostały złożone.
4. W razie konieczności pilnego udzjelenia zamówienia, w sytuacji, gdy nie wpłynęła żadna oferta lub jedyny oferent uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo udzielić zamówienia bez ponownego ogłaszania zapytania ofertowego.
5. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
IX. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie.
3. Oferty złożone po terminie nie podlegają zwrotowi i dołączane są do dokumentacji zamówienia.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:
4.1 .jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
4.2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4.3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4.4. posiada uzasadnione obawy nienależytego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe jeżeli:
5.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
5.2. cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
5.3. oferty dodatkowe mają takie same ceny,
5.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie zapytanie ofertowe nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
5.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
6. W razie zaistnienia wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę ceny wykonania zamówienia, Zamawiający może zbadać cenę oferty. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
7. Procedura badania rażąco niskiej ceny: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów - Zamawiający żąda od
Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub
kosztu, lub ich istotnych części składowych, w szczególności w zakresie:
7.1. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
7.2. wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
7.3. oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
7.4. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
7.5. zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
7.6. zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7.7. zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
7.8. wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
8.Zwartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
8.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.