Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
415z dziś
4720z ostatnich 7 dni
19689z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa linii kablowych oświetlenia terenu

Przedmiot:

Naprawa linii kablowych oświetlenia terenu

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
69-211 Wędrzyn
powiat: sulęciński
tel. 261 676 115
Województwo: lubuskie
Miasto: Wędrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 676 115
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA/Usługa/Robota budowlana
Naprawa linii kablowych oświetlenia terenu obozowiska 2 k.2922 m. Wędrzyn -znak postępowania 721/2022 wg. załącznika nr 1.

Składanie ofert:
Termin przesłania oferty cenowej: do dnia 21.11.2022 . do godz. 9:00
8. Podpisaną przez upoważnioną osobę ofertę proszę dostarczyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) operatorem pocztowym lub osobiście na adres Zamawiającego:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn
z dopiskiem: Nie otwierać - Oferta dotycząca postępowania bezprzetargowego na: Naprawa linii kablowych, oświetlenia terenu obozowiska 2 k.2922 m. Wędrzyn - znak postępowania .
Oferty składane osobiście przez Wykonawcę lub w jego imieniu będzie przyjmowała osoba upoważniona, zatrudniona w Kancelarii Jawnej w budynku nr 33 w godz.ch urzędowania Zamawiającego:
- od poniedziałku do czwartku w godz.ch 700 - 1530,
- w piątki w godz.ch 700 - 1300.
Fakt złożenia oferty zostanie pisemnie potwierdzony przez ww. pracownika.
Po godz.ch urzędowania Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.

Wymagania:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót
4. Kryteria oceny ofert: cena 100%
5. Termin płatności faktur VAT/rachunek: 30 dni od dostarczenia FV do siedziby Zamawiającego.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostanie przesłane zamówienie/umowa.
9. Do złożonej oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub wypis z KRS,
- oświadczenie o nie zaleganiu podatku oraz ZUS,
- oświadczenie o ubezpieczeniu,
- oświadczenie o niekaralności dla pracowników wykonujących przedmiot zamówienia,
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
a. instalacyjne w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii winny być potwierdzone przez oferenta ,,za zgodność z oryginałem" na dzień składania ofert
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO", informuję, że.
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, którym jest Pan Jan ŻUCHOWSKI, z którym można się skontaktować pod tel. 261-676-281;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym oraz - w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy;
4. Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje niepodania danych to nierozpatrzenie oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego i brak możliwości zawarcia umowy;
5. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa;
6. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przewidzianych przepisami prawa oraz w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;

Kontakt:
W razie wątpliwości, co do realizacji przedmiotu zamówienia proszę o kontakt: Marek RASZKA - tel. 261 676 115, w sprawach proceduralnych: Marek RASZKA - tel. 261 676 115

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.