Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W ORNECIE
ul. Plac Wolności 26
11-130 Orneta
powiat: lidzbarski
tel. 55 22-10-200, fax. 55 22-10-210, tel. (055) 22-10-201, tel. (055) 22-10-203
umig@orneta.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orneta
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 55 22-10-200, f
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,remont instalacji
elektrycznej - usuwanie awarii w Ratuszu Miejskim w Ornecie - I piętro budynku
głównego"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,remont instalacji elektrycznej - usuwanie
awarii w Ratuszu Miejskim w Ornecie - I piętro budynku głównego"
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 - Opis przedmiotu
zamówienia.
2) Przedmiotem robót budowlanych jest:
1. Zasilanie i rozdział energii:
1.1 Tablice rozdzielcze
1.2 Instalacja oświetleniowa.

1.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
1.4 Instalacja gniazd 400V.
1.5 Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
1.6 Instalacja ochrony od porażeń elektrycznych.

CPV: 45000000-7, 45300000-0

Dokument nr: IFP.I.271.6.2022

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania ofert:
1) Miejsce: Urząd Miejski w Ornecie 11 -130 Orneta, Plac Wolności 26, sekretariat.
2) Termin: 21 listopad 2022r. (tj. poniedziałek) do godz. 1200.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji umowy:
1) Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,remont instalacji elektrycznej - usuwanie
awarii w Ratuszu Miejskim w Ornecie - I piętro budynku głównego"
a) rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
b) zakończenie - 15.12.2022 r.
Wymagany termin realizacji zamówienia - nie później niż do dnia: 15.12.2022r.

Wymagania:
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
w postępowaniu prowadzonym bez
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie
Zarządzenia Nr RO. 0050.7.2021 Burmistrza Ornety z dnia 20.01.2021r. w sprawie
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty
130 000 zł
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie
2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis ,,Oferta na
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,remont instalacji elektrycznej - usuwanie
awarii w Ratuszu Miejskim w Ornecie - I piętro budynku głównego",
3) Ceny w niej podane muszą być wyrażone cyfrowo i słownie
4) Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5) Ma obejmować całość zamówienia
Informacje o zadaniu inwestycyjnym:
1) Sposób zapłaty wykonawcy robót budowlanych - wynagrodzenie ryczałtowe

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawca musi przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
UWAGA:
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym
zaleca się dokonania wizji w terenie i na obiekcie.
4. Wymagania i warunki Zamawiającego:
1. Wykonawca w ramach wykonywania robót budowlanych, będzie posiadał w swoim
zespole:
1) Kierownika budowy/robót elektrycznych i elektroenergetycznych(pełniącym
jednocześnie funkcję koordynatora) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń /ograniczone w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wydane na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa,
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
Dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 funkcji przez 1 osobę w przypadku, gdy
przewidziana przez wykonawcę dana osoba posiada łącznie wymagane: kwalifikacje
zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
2. W zakresie doświadczenia: brak wymagań.
3. Wykonawca do swojej oferty załączy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) w przypadku kierownika budowy/ robót elektrycznych i elektroenergetycznych:
- uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu
Zawodowego ważnym na dzień składania ofert
4. W zakresie wykonywanych robót - Wykonawca winien prowadzić działalność
gospodarczą w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, przedmiot zamówienia może wykonać
osobiści lub przy udziale podwykonawców.
5. Kryteria i sposób oceny ofert
1. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału
w postępowaniu, zgodnie z zapisami Rozdziału 4.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryterium: cena ofertowa (c) - 100%. Ocena ofert w oparciu o powyższe
kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór:
Najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
C = .......................... x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru i odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył
wymaganych dokumentów albo złożył wadliwe dokumenty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Wykonawcy do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie
przez siebie wskazanym.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom
przedstawionym w Zapytaniu ofertowym.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Wykonawca składający ofertę składa następujące dokumenty, oświadczenia:
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zaproszenia
2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki wg załącznika nr 2 do
zaproszenia:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert

4) Wykaz kluczowych osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia sporządzony wg
Załącznik nr 3 do zaproszenia
5) Dokumenty wymienione w Rozdziale 4 pkt. 3 zapytania ofertowego potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu - potwierdzone za zgodność z oryginałem
6) Kosztorys ofertowy (wyceny) wg Załącznika nr 4 do zaproszenia
7) Parafowany i podpisany opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 5 do zaproszenia
8) Parafowany i podpisany projekt umowy wg Załącznika nr 6 do zaproszenia
9) Oświadczenie o wykluczeniu z postepowania - załącznik nr 7 do zaproszenia
10) Zobowiązanie (w formie oryginału) potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne
podmioty (jeżeli dotyczy), z którego musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
11) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z
Zamawiającym wg Załącznika nr 8 do zaproszenia
12) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg Załącznika nr 9 do zaproszenia
7. Warunki dotyczące sposobu obliczenia ceny
1) Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca określi ceny na poszczególne elementy usługi - przedmiotu zamówienia w
kosztorysie ofertowym - Załącznik nr 4 do zaproszenia
3) Ceny określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym - wycenie nie będą
podlegały zmianom i będą obowiązywać w okresie ważności umowy.
4) Ceny należy określić w PLN w wysokości netto i brutto.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Przed zawarciem umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.
9. Informacje na temat możliwości dokonywania zmian w umowie
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projekcie umowy
stanowiącej Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
10. Uwagi
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2) W toku postępowania Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem do Wykonawców
o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 90 dni.
3) Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

4) Zamawiający może zbadać, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert jeżeli Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny.
13. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129, ze zmianami) na podstawie Zarządzenia Nr RO. 0050.7.2021 Burmistrza Ornety
z dnia 20.01.2021r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł w formie zapytania ofertowego.

Uwagi:
14. Informacje dodatkowe:
1.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Ornety, Plac Wolności 26,
11-130 Orneta (dalej Administrator);
? Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym kontakt jest
możliwy pod adresem email: iod@orneta.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,remont
instalacji elektrycznej - usuwanie awarii w Ratuszu Miejskim w Ornecie - I piętro budynku
głównego" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
2019), dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

? Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pa na
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
? Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z
udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami
(vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg Załącznika Nr 9.
1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

Kontakt:
12. Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:
Jan Orłowski - główny specjalista - sam. stanowisko ds. Inwestycji i Funduszy
Pomocowych, tel. (055) 22-10-201
Mariusz Leszczewski - inspektor - sam. stanowisko ds. Inwestycji i Funduszy Pomocowych,
tel. (055) 22-10-203

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.