Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew

Przedmiot:

Wycinka drzew

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
powiat: garwoliński
tel. (025) 682-50-23 fax. (025) 683-27-36
zamowienia@sobolew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sobolew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (025) 682-50-23
Termin składania ofert: 2022-11-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
,, Wycinkę drzew stanowiących własność Gminy Sobolew"
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Sobolew, Ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,
zwany dalej ,,Zamawiającym" zaprasza do złożenia ofert na:
,,Wycinkę drzew rosnących na działce nr ewid. 32/27 w miejscowości Gończyce"
2. Opis Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie wycinki 150 szt. drzew- bez usuwania korzeni.
Ścięte drzewo wraz z gałęziami należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
które będzie znajdować się w odległości nie większej niż 500 m od miejsca wycinki.
Zamawiający informuje że na terenie wycinki znajduje się sieć energetyczna.
Wykonawca ma obowiązek dokonania oględzin drzew w terenie polegających na sprawdzeniu
ilościowym i jakościowym drzew wykazanych w szczegółowym wykazie drzew - zał. Nr 2

Dokument nr: ZP.271.2.10.2022/ZP

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 r. o godz. 14.30.
Gmina Sobolew informuje, że oferty składane drogą elektroniczną powinny zawierać skany
dokumentów z pieczęciami i podpisami Wykonawcy.

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty można składać w następujący sposób:
1. drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@sobolew.pl
2. lub drogą pocztową lub osobiście na adres: Urząd Gminy w Sobolewie, Ul. Rynek 1,
08-460 Sobolew
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 18.11.2022 r. o godz.14.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji.
Termin wycinki drzew i uporządkowania terenu: od dnia zawarcia umowy do dnia
28 grudnia 2022 r.

Wymagania:
4. Opis warunków udziału w sprzedaży
4.1. Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy:
? posiadają uprawnienia do wycięcia drzew
? posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalność
? posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót
4.2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy - Zał. nr 1
2. Oświadczenie-Zał. Nr 3 i Zał. 4
5. Informacje dodatkowe.
1. przed wycięciem należy dokonać oględzin przedmiotowych drzew w terenie,
2. złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu, wiedzy oraz
wymaganych uprawnień w zakresie wykonywania prac,
3. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własnym koszt zorganizować
narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
4. wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień w razie
konieczności z zarządcami sieci energetycznych i telefonicznych,
5. wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia
warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób
nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu drogowego,
6. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach
właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed
zniszczeniem ogrodzenia itp.,
7. w trakcie prowadzonych prac do wykonawcy należy powiadomienie o utrudnieniach
właścicieli sąsiednich posesji przyległych do terenu robot, zabezpieczenie przed
zniszczeniem ogrodzenia itp,
8. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i/ lub rzeczowe
wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,
9. zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia wykonania części lub
całości prac,
10. przed przystąpieniem do wycinki drzew należy dokonać oględzin drzew pod kątem
występowania zasiedlonych gniazd ptaków i w przypadku ich wystąpienia
poinformować o tym pracownika Urzędu Gminy Sobolew w celu uzyskania
stosownych zezwoleń.
6. Opis sposobu przygotowania ofert.
2. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty
stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego opisu.
3. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty wymienione w pkt.4.2.Wykonawca złoży
tylko jedną ofertę cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert.
4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze,
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
6. Nie przyjmuje się ofert złożonych po terminie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
9. Informacja dotycząca ceny oferty.
? Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym Zał. Nr 1.
? Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
? Cena ofertowa będzie ceną jaką Wykonawca oferuje za wycinkę wszystkich drzew
łącznie, wymienionych w Zał. Nr 2 z uwzględnieniem kosztów takich jak:
o wycięcie drzew,
o załatwienie formalności prawnych i kosztowych związanych z
funkcjonowaniem instalacji i urządzeń w strefie roboczej (linie energetyczne,
telefoniczne itp.)
o zabezpieczenie i regulacja ruchu w trakcie wykonywania robót,
o wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach, (np. przy pomocy wysięgnika)
o transport,
o uprzątnięcie terenu z gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach,
o organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób
minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.
10. Zasady jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
? Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która okaże się najkorzystniejsza tzn.
taka, która zawierać będzie najniższą cenę brutto jaką uzyska Zamawiający. Jedynym
kryterium oceny ofert będzie cena.
? Oferenci, którzy złożyli oferty, zawierające taką samą, najniższą oferowaną cenę,
wezmą udział w licytacji ustnej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
11. Informacje o formalnościach podejmowanych po wyborze oferty.
? O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę
brutto oferty którą wybrano.
? W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w
terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.
? Z chwilą przekazania placu robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za
bezpieczeństwo ruchu na drodze w okresie wykonywania robót.
? Z chwilą przekazania placu robót Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan
jakościowy drzew ujętych w wykazach drzew.
? Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
ww. terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania
przyczyny.

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna RODO:
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Sobolew ul. Rynek 1, 08-460
Sobolew, e-mail: sobolew@sobolew.pl
? inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Radosław Szymaszek; e-mail: inspektor@cbi24pl
, tel. 91 5612890;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Wycinka drzew stanowiących
własność Gminy Sobolew" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2021), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

Kontakt:
Sposób porozumiewania się
Strony mogą porozumiewać się telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest: Aneta Długosz- Tel. 25 682 50
23 wew. 41
e-mail: aneta.dlugosz@sobolew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.