Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
powiat: pruszkowski
tel. /22/ 701 78 77
inwestycje@raszyn.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Raszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /22/ 701 78 77
Termin składania ofert: 2022-11-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie
,,Remont pomieszczeń filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie".

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac oraz specyfikę zamówienia określają:

? opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

? przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV:

45000000-7

45111300-1

45410000-4

45432100-5

45442100-8

45400000-1

roboty budowlane

roboty rozbiórkowe

tynkowanie

kładzenie i wykładanie podłóg

roboty malarskie

roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3

roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2

roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0

roboty w zakresie okablowania elektrycznego

50532000-3

usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury
i podobnych urządzeń

71630000-3

usługi kontroli i nadzoru technicznego

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

Dokument nr: IR.271.2.2.2022.LW (2)

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2022 r. do godz. 12.00

- w siedzibie Zamawiającego: 05-090 Raszyn Ul. Szkolna 2a w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Remont pomieszczeń filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie
NIE OTWIERAĆ PRZED 18.11.2022 r. godz. 12.10 znak sprawy IR.271.2.2.2022.LW (2)".

Wymagania:
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza cenowo - ofertowego (załącznik nr 5),

b. dokumenty niezbędne do zawarcia umowy: dane Firmy, tj. numer NIP i REGON.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienie.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn mający siedzibę przy ul. Szkolnej 2A w Raszynie reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Raszyn można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email iod@raszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustaw: Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm./,

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) obsługa prawna

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Raszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Raszyn.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Raszyn Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Raszyn ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Łukasz Wielgosz (e-mail: lwielgosz@raszyn.pl, inwestycje@raszyn.pl).

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.