Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4340z ostatnich 7 dni
18472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie kompletnej analizy przedinwestycyjnej możliwości rozwoju infrastruktury...

Przedmiot:

Opracowanie kompletnej analizy przedinwestycyjnej możliwości rozwoju infrastruktury zapewniającej energię w gminie wykorzystującej odnawialne źródła energii

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25
srodowisko@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 779-20-01,
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Otwock zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie kompletnej analizy przedinwestycyjnej możliwości rozwoju infrastruktury zapewniającej energię w gminie wykorzystującej odnawialne źródła energii.
Zakres zadania obejmuje realizację usług audytowych pod kątem modernizacji grzewczej w 151 lokalach będących w zasobie własnym gminy, w których zinwentaryzowano pozaklasowe źródła ciepła - poprzez połączenie istniejących źródeł z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii w postaci powietrznych pomp ciepła.
Podstawą do wykonania projektów i uruchomieniem instalacji nowych źródeł ciepła, konieczne jest opracowanie kompletnych audytów związanych z określeniem zapotrzebowania na ciepło.
Audyty zostaną wykonane dla każdego lokalu indywidualnie.
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
o Wizyta specjalisty we wskazanych lokalach.
o opracowanie kompletnych audytów energetycznych związanych z określeniem zapotrzebowania na ciepło.
o opracowanie dla każdego lokalu dokumentacji dotyczącej warunków technicznych, koniecznej przebudowy instalacji elektrycznej, możliwości zainstalowania takiego źródła ciepła jakim jest pompa ciepła.

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert.
Komisyjne otwarcie nastąpi dnia 23.11.2023 r. w budynku C w pokoju nr 4 o godz. 10.30

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Urząd Miasta Otwocka Wydział Ochrony Środowiska Ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na opracowanie kompletnych audytów związanych z określeniem zapotrzebowania na ciepło." bądź przesłać ofertę drogą elektroniczną na adres e-mailem: srodowisko@otwock.pl do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10.00.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi:
Termin wykonania do dnia: 31 marca 2023 r.

Wymagania:
III Sposób przygotowania oferty.
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania i która winna być:
1. posiadać datę sporządzenia,
2. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
3. podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
IV. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ,,Oferta Cenowa" - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych lub osobowych wg Załącznika nr 2.
3. Dokumenty/Referencje potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług, polegających na przeprowadzaniu audytów energetycznych. Dokumenty powinny dotyczyć minimum dwóch podmiotów i posiadać informacje kontaktowe umożliwiające weryfikację.
VI. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
IX. Ocena ofert i jej kryteria:
1. Przy wyborze oferty do Zamawiający będzie się kierował kryterium: ,,Cena brutto" = 100%
X. Inne postanowienia dotyczące zapytania ofertowego.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie procedur wewnętrznych Urzędu Miasta w Otwocku
2. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowsze dla Czystego Powietrza 2022"
3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udziału w postępowaniu przed upływem terminu składania ofert,
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
3) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub do dostarczenia brakujących dokumentów.
5. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Wyjaśnień w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Pan Jakub Grzywacz pod numerem telefonu (22) 779 20 01 do 06 wew. 171 w godz. 08.00 -16.00 poniedziałek -piątek.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.