Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą mebli szkolnych

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą mebli szkolnych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
ul. Jaćwieska 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
Tel /fax 876150440/502296960
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel /fax 876150440/5
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą mebli szkolnych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39160000-1 Meble szkolne
2) Przedmiotem zamówienia są : zakup wraz z dostawą, mebli szkolnych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli szkolnych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Szczegółowy opis wymaganych mebli określa załącznik nr 3
3) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. Adres poczty:
4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia określonym szczegółowo znajdują się jakiekolwiek nazwy, znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjmować, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na preferowany typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje).
5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku do oferty wykonawca dołączy opisy techniczne, katalogi i inne materiały informacyjne, które pozwolą Zamawiającemu ocenić zgodność oferowanych towarów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia .
4) Wszystkie zaoferowane towary muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. Ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.)- posiadać certyfikaty oraz atesty w języku polskim.
5) Wszystkie produkty i ich elementy muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: ZSZ.2600.5.2022

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie od do 21.11. 2022 r. do godz. 15.00

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap w godz.ch 9.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres: lub,
przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2022.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto
6) UWAGA 1: Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując rodzaj towaru lub dostawy, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Pełny wykaz towarów znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT - art. 17 ust. 1 pkt 4.
3. Warunki gwarancji:
1) Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
4. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi terminie 14 dni od przedłożenia poprawnie wystawionej faktury Vat/rachunku po potwierdzeniu wykonania zlecenia
5. Kryteria wyboru ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami

LP
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
Liczba możliwych do uzyskania punktów

1
Cena netto
100%
100

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - załącznik nr 2
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania, podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu. Do oferty obowiązkowo należy dołączyć wypełniony załącznik nr 3 - szczegółowy opis zamówienia .
2) Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę brutto. Kwotę należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3) Wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
5) Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Piotr Bartoszuk, tel. 876150440/502296960, e-mail: .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.