Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18568z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac remontowych i przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Wykonanie prac remontowych i przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
ul. Cicha 5
10-313 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon 895262832, Fax 0895333936
zlibk@zlibk.olsztyn.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 895262832, F
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac remontowych i przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku przy Ul. Poprzecznej 14A w Olsztynie
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac remontowych i przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku przy Ul. Poprzecznej 14A w Olsztynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:
,,Wykonanie prac remontowych i przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku przy Ul. Poprzecznej 14A w Olsztynie"
Wykonanie prac remontowych i przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku przy Ul. Poprzecznej 14A w Olsztynie
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac remontowych i przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku przy Ul. Poprzecznej 14A w Olsztynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Dokument nr: DP 527/11/2022

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2022 r., do godz. 10:00, za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI do 15.12.2022 r.

Wymagania:
III. WARUNKI DO SPEŁNIENIA
1. Kosztorys ofertowy (szczegółowy) musi być sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w oparciu o przedmiar robót.
2. Wykonawca powinien wykazać posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w formie pisemnej/za pośrednictwem poczty elektronicznej/za pośrednictwem platformy przetargowej.
4. Składana oferta w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanów (np. pdf, jpg) wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz zawierać nazwę wykonawcy i siedzibę lub pieczątkę nagłówkową firmy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Ofertę stanowi FORMULARZ OFERTY, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu,
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo) -jeżeli dotyczy.
9. W przypadku złożenia ofert po wyznaczonym przez zamawiającego terminie składania ofert lub nie spełniających wymogów określonych przez zamawiającego, oferty takie nie będą brane pod uwagę.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT.
3. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę nie będą podlegały zmianom.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY
1. Strony podpiszą umowę, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze zm.)" - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 21.01.2021 r.
Treść Regulaminu dostępna jest pod linkiem: www.zlibk.olsztyn.eu

Uwagi:
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: Cena -100%
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
2) inspektor ochrony danych osobowych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie -kontakt:
e-mail: kusnirek.andrzej@zlibk.olsztyn.eu telefon 89 5272850
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego znak: DP 527/11/2022
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Kontakt z zamawiającym jest możliwy drogą elektroniczną: e-mail: zamowienia@zlibk.olsztyn.eu

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.