Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4706z ostatnich 7 dni
18591z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski

Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkot Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Oksztowie
ul. Szkolna 2
22-105 Okszów
powiat: chełmski
fax 569-07-32, tel./82/569 07 22, 602 712 276
Województwo: lubelskie
Miasto: Okszów
Wadium: ---
Nr telefonu: fax 569-07-32, tel./
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Usługi nadzoru inwestorskiego będą realizowane w częściach, dla zadań budowlanych:
1) Zadanie nr 16: Rozbiórka budynku chlewni;
2) Zadanie nr 20: Utwardzenie placu przy garażach;
3) Zadanie nr 21: Wykonanie odwodnienia fundamentów internatu;
4) Zadanie nr 22: Roboty remontowe w internacie.
3. Zakres usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją każdego z ww. zadań obejmuje w szczególności nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 póz. 414, z późń. zm.) oraz przepisów wykonawczych, a ponadto:
1) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;
2) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej; Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.
3) Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych postanowień umowy;
4) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;
5) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
6) Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakończeniem robót;
7) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach
odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
8) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
9) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;
10) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
11) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
14) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł;
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;
15) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
16) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
17) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.
4. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają,
stanowiące załączniki do SWZ w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
dokumenty opisujące przedmiot zamówienia tj.:
1) Projekt wykonawczy,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) Przedmiary robót,
dostępne na stronie internetowej Zamawiającego tj. adres strony https://zsckr.okszow.edu.pl
Zadanie nr 16: Rozbiórka budynku chlewni - znak sprawy 16/ZP/2022
Zadanie nr 20: Utwardzenie placu przy garażach - znak sprawy 20/ZP/2022
Zadanie nr 21: Wykonanie odwodnienia fundamentów internatu - znak sprawy 21/ZP/2022
Zadanie nr 22: Roboty remontowe w internacie - znak sprawy 22/ZP/2022

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 5/ZO/2022

Otwarcie ofert: 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie ZSCKR w Okszowie.

Składanie ofert:
10. Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie (I piętro, sekretariat) lub przesłać na adres: ZSCKR w Okszowie Ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów do dnia 21.11.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem podpisania umowy.
7. Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakończenia
poszczególnych inwestycji (zadań budowlanych) i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Wymagania:
o łącznej wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto
1. W oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, póz. 2019 z późn. zm.) oraz ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w ZSCKR w Okszowie" zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych w ZSCKR w Okszowie".
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
1) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. póz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2) W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
3) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.
9. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić załączony do zapytania formularz ofertowy i wraz z ofertą złożyć oświadczenie lub stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (w zależności od zadania):
- specjalności uprawniającej do nadzorowania robót w zakresie ogólnobudowlanym.

Kontakt:
4) Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: Pan Bogusław Marczuk - tel. 82 569 07 22, 602 712 276 od pn. - pt,, w godz. 8:00 - 14:30.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.