Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
638z dziś
4944z ostatnich 7 dni
19912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych
ul. Torowa 7
45-073 Opole
powiat: Opole
Telefon +48 77 423 16 75
sekretariat@zpo.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon +48 77 423 1
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą ,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu - budynek E " zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze zapytanie ofertowe.
W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Oferenci spełniający wymagania określone w zapytaniu wraz z załącznikami.

CPV: 45331100-7

Dokument nr: ZPO.SZ.24.3-RB.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: Oferty można składać do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00 Decyduje data i godz. wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego
1. Forma oferty: Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania wzorze wraz z załącznikami do oferty.
2. Sposób składania oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na wykonanie CO w budynku E", osobiście, pocztą lub kurierem na adres Zespół Placówek Oświatowych w Opolu 45-073 Opole Ul. Torowa 7.
3. Oferty, które wpłyną po godz. 10:00 dnia 23.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji roboty budowlanej: do 14 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania za pomocą poczty elektronicznej
referat.tech@zpo.opole.pl
II. OBLIGATORYJNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się:
1) Podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Podmioty, o którym mowa w art.7 ust.l Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz uprawnienia niezbędne do wykonania uprawnionych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału Oferent dołącza do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, (załącznik nr 3 do zapytania)
III. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kryteria formalne
Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty:
o nieczytelne
o nie złożone w wyznaczonym terminie
o niekompletne: braki formalne, brak załączników, brak podpisu,
o nie spełniające warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków formalnych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń, dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.
Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające ocenę formalną. 2. Kryteria merytoryczne:
Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o następujące kryterium: 1. CENA -100%
Oferent podaje cenę zamówienia.
IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Dodatkowe warunki:
a) oferta musi być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) w cenie oferty Oferent winien uwzględnić wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji zadania,
c) wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN,
d) składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert,
e) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
f) Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów spełniających kryteria formalne określone oraz kierując się kryteriami wyboru oferty,
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert,
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzjelenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe
j) niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje do
zawarcia umowy ze strony Zamawiającego, k) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1) Zamawiający może odrzucić oferty, których wartość uzna za rażąco niską.
2. Zamawiający poinformuje Oferentów o dokonaniu wyboru oferty, zapraszając Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, do podpisania umowy.
3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 3 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.
6. Zamawiający nie wyklucza możliwości zamówień dodatkowych lub uzupełniających.
VI.ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Wzór umowy - załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3
4. Dokumentacja techniczna - załącznik nr 4. VII. INNE POSTANOWIENIA
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, tel. 77 423 16 75;
b) Inspektorem ochrony danych w ZPO w Opolu jest Pani Joanna Knuter, tel. 77 423 16 75 w. 42, e-mail:
j.knuter@zpo.opole.pl;
c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji niniejszej umowy.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz 5 lat - okres gwarancyjny i kontrolny.
f) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
g) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.