Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
415z dziś
4720z ostatnich 7 dni
19689z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wbudowanie wodospustów stalowych na drogach leśnych

Przedmiot:

Wbudowanie wodospustów stalowych na drogach leśnych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Nadbrzeżna 11
57-500 Bystrzyca Kłodzka
powiat: kłodzki
tel.: +48 74 8110 415, fax 74 81 11 561
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 74 8110 41
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wbudowanie 82 szt. wodospustów stalowych na drogach leśnych Nadleśnictwa Międzylesie
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.
3.2.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wbudowaniu wodospustów metalowych wg.
poniższych:
a. Ilość wodospustów do wbudowania 82 szt.
b. Długość pojedynczego wodospustu - 6 m
c. Spadek 0,5-2%, dostosowany do niwelety drogi
d. Miejsce wbudowania - drogi leśne na obszarze Nadleśnictwa Międzylesie dr. Nr 27 Leśnictwo Biała Woda; dr. Nr 30 Leśnictwo Biała Woda; droga w Leśnictwie Śnieżnik
e. Wodospusty przekazane zostaną przez Zamawiającego
f. Transport wodospustów z siedziby Zamawiającego (Bystrzyca Kłodzka Ul. Nadbrzeżna 11) do miejsca wbudowania - Wykonawca
g. Sposób posadowienia - na betonie półsuchym B20/25
h. pod zakończeniem wodospustu należy z rodzimego kamienia ułożyć umocnienie o min. pow. 0,25 m2
i. Urobek po wykopie należy rozplantować na terenie przyległym do drogi (nie na drodze)

CPV: 55100000-1

Dokument nr: A.270.53.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2022 r. o godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres:
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 23.11.2022 r. do godz. 8.00 w pok. (sekretariat) lub
przesłać ją na adres Zamawiającego: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
4.1. Realizacja zamówienia odbędzie się w okresie do 30.12.2022 r.

Wymagania:
5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres
e-mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości domniema się, iż pismo wysłane na adres poczty
elektronicznej zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmieniać treść
Zaproszenia, a dokonaną zmianę treści Zaproszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia konieczna będzie zmiana oferty, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert nie więcej niż o trzy dni robocze.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6.1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta musi być napisania w języku polskim, powinna być sporządzona za pomocą maszyny do pisania,
komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, czego dowód winien znaleźć się w ofercie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
Na ofertę składają się:
a. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z zał. Nr 1 do Zaproszenia
b. Oświadczenie Wykonawcy sporządzone na zał. nr 2 do Zaproszenia
Ofertę złożoną za pośrednictwem operatora pocztowego należy złożyć w kopercie lub innym
nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:
Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę
.................................................................................
Tel. wykonawcy...........................................................
Adres e-mail wykonawcy .................................................
Zamawiający:
Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Nadbrzeżna 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Oferta na
Wbudowanie 82 szt. wodospustów stalowych na drogach leśnych Nadleśnictwa Międzylesie
(A.270.53.2022)
Nie otwierać przed dniem 23.11.2022 do godz. 8.30
7.8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego zaadresowania lub
nieskutecznego zamknięcia opakowania oferty.
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, który wynosi 100%
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez siebie ofert dodatkowych.
Za najkorzystniejszą ofertę, uznana zostanie Oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył w terminie wskazanym w wezwaniu wyjaśnień.
10. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Kontakt:
Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:
a. w zakresie procedury zamówienia - Piotr Kensicki;
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
b. w zakresie przedmiotu zamówienia - Grzegorz Pietruszkiewicz;
grzegorz.pietruszkiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.