Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa obiektu małej architektury - wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej

Przedmiot:

Budowa obiektu małej architektury - wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
powiat: oświęcimski
+48 33 84 66 223
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 33 84 66 223
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Alternatywny sposób dostępu do dokumentów postępowania zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848)

III. Przedmiot zamówienia
Budowa obiektu małej architektury - wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej przy
ul. Czarnieckiego w Oświęcimiu na działce ewid. nr 2006/1164 obręb Oświęcim-Miasto.
IV. Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji, odbioru, rozliczenia
i płatności:
1. Opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji, odbioru, rozliczenia i płatności
oraz inne istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie niniejszego zamówienia, określone zostały wzorem
umowy załączonym do Zaproszenia.
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia określony został w dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji niniejszego Zaproszenia.
Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.
Upubliczniona dokumentacja projektowa wraz z zaproszeniem stanowią całość i są
podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty, w tym dla określenia ceny
ofertowej.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie
wynagrodzenia ryczałtowego .

CPV: 45223100-7

Dokument nr: ZP.271.51.2022.III

Składanie ofert:
1) podpisane dokumenty należy przesłać do Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert przy użyciu serwisu ePUAP, jako pismo ogólne do podmiotu
publicznego, korzystając z platformy dostępnej po adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/
ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
XII. Termin złożenia oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 22 listopada 2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Wymagany termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia do 21 dni kalendarzowych od daty przekazania placu
budowy.

Wymagania:
II. Podstawa prawna
1. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem dotyczącym udzielania zamówień
publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto normującym udzielanie
zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie Wewnętrzne Prezydenta Miasta Oświęcim
nr 120.2.2021 z dnia 04 stycznia 2021 r.).
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert,
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
V. Sposób obliczenia ceny
1. W formularzu ofertowym należy wskazać całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto (z
podatkiem od towarów i usług VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
uwzględniając w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
niezależnie, czy czynniki powodujące powstanie tych kosztów określone zostały wprost
przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, czy też wynikają z okoliczności
nieokreślonych przez Zamawiającego a wiadomych wykonawcy. Cena obliczona w ten
sposób stanowić będzie ryczałtową cenę ofertową brutto, która wskazana zostanie w
treści umowy ws. niniejszego zamówienia.
2. Cena ryczałtowa, o której mowa w ust. 1, winna obejmować wszystkie koszty związane
z należytym wykonaniem zamówienia, wraz z kosztami robót, osobowymi, dostaw
urządzeń, środków i materiałów oraz kosztami pracy sprzętu.
3. Cena ofertowa winna obejmować ponadto wszelkie elementy cenotwórcze
nieskonkretyzowane przez Zamawiającego w dokumentach niniejszego zamówienia i
nieujętych wprost w SWZ, a powstające w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca winien podać cenę ofertową w PLN za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, obliczoną w oparciu o całość dokumentacji udostępnionej przez
Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem. Obliczając cenę ofertową
należy posiłkować się udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarem robót.
5. Cenę należy określić w walucie polski złoty (PLN).
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną
o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto.
2. W formularzu ofertowym należy wskazać robotę budowlaną potwierdzającą
posiadane doświadczenie, podając jej rodzaj, wartość, datę i miejsce oraz podmiot na
rzecz którego ta robota została wykonana wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że robota budowlana została wykonana należycie, tj. została
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie
danych wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust 2 niniejszego rozdziału.
4. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Wykonawca składa
oświadczenie w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
VIII. Gwarancja i rękojmia
Warunki gwarancji i rękojmi określone wzorem umowy oraz wzorem dokumentu
gwarancyjnego załączonymi do Zaproszenia.
IX. Kryteria oceny oferty
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium ceny ofertowej
brutto.
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną.
3. Sposób obliczenia ceny określony w rozdziale V Zaproszenia.
X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Instrukcja przygotowania i złożenia oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia)
2) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
3) zestawienie planowanych kosztów (kosztorys ofertowy uproszczony)
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia wyżej
wymienionego dokumentu w przypadku gdy figuruje we właściwym rejestrze
udostępnionym na stronie internetowej bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonych w systemie
informatycznym na właściwych stronach internetowych tj. odpowiednio:
KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
2. Przygotowanie dokumentów:
1) wypełniony formularz ofertowy oraz inne dokumenty, które należy złożyć
do Zamawiającego w związku z postępowaniem, należy zapisać w formacie PDF
na dysku komputera, a następnie podpisać elektronicznie przy użyciu:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
b) podpisu zaufanego korzystając z platformy dostępnej po adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystajpodpis-
zaufany
c) podpisu osobistego korzystając z e-dowodu (https://www.gov.pl/web/edowod/
podpis-osobisty)
2) podpisane dokumenty należy pobrać/zapisać na dysku komputera.
3. Przesłanie dokumentów do Zamawiającego:

2) formularz dostępny pod wyżej wskazanym adresem należy wypełnić w następujący
sposób:
a) jako urząd lub instytucję, do której składasz pismo należy wskazać:
MIASTO OŚWIĘCIM (32-600 OŚWIĘCIM, WOJ. MAŁOPOLSKIE)
b) jako rodzaj pisma należy wskazać: Inne pismo
c) jako tytuł pisma i treść pisma należy wskazać:
Oferta ZP.271.51.2022.III/nazwa wykonawcy składającego ofertę/
3) dokumenty składane do Zamawiającego należy dodać jako załączniki. Rozmiar
wszystkich załączników nie może przekroczyć 150 MB;
4) tak przygotowaną korespondencję należy wysłać do Zamawiającego podpisując
podpisem elektronicznym lub pozostawiając bez podpisu.

Uwagi:
XIII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1; dalej ,,RODO"), względem osób fizycznych, których dane osobowe
pozyskane zostają w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje,
że:
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta
Oświęcim, e-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl, tel.: +48 33 84 66 221,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia Umowy,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198),
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Strona 8 z 10
URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
ZP.271.51.2022.III
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) osoba, której dane osobowe pozyskano, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień Umowy),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) osobie, której dane osobowe pozyskano, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zamawiający przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu
w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.