Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana konstrukcji wysięgnikowych

Przedmiot:

Wymiana konstrukcji wysięgnikowych

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00 fax 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 647 72 00 fa
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytanie ofertowe
W związku z koniecznością wymiany 3 szt. konstrukcji wysięgnikowych dla sygnalizacji świetlnych na obiekcie Umultowska -Wiechowicza w Poznaniu, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie powyższego zadania.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem oferty jest wymiana 3 szt. konstrukcji wysięgnikowych dla sygnalizacji świetlnych na obiekcie Umultowska -Wiechowicza w Poznaniu wraz z robotami towarzyszącymi.
W ramach zadania należy:
o Demontaż istniejącego osprzętu (kamery, oznakowanie, itp.) i jego ponowny montaż na nowych konstrukcjach (należy przywrócić pierwotną funkcjonalność urządzeń i organizację ruchu),
o demontaż i utylizacja starych konstrukcji wysięgnikowych i sygnalizatorów świetlnych,
o montaż nowych konstrukcji
o Zabezpieczenie prac na obiekcie.
Prace należy wykonywać poza godz.mi szczytów komunikacyjnych od pn-pt, w godz.ch wieczornych lub w dni wolne od pracy (soboty, niedziele). Zamawiający wymaga, aby w przypadku etapowania robót sygnalizacja świetlna na obiekcie funkcjonowała na programie RYG. Nie dopuszcza się pozostawienia sygnalizacji na programie Y mig w dni robocze w godz.ch szczytów komunikacyjnych. Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1. Konstrukcje nowo montowane muszą spełniać następujące kryteria:
o słupy wysięgnikowe wykonane z rur zapewniających odpowiednią sztywność; połączenie słupa z wysięgnikiem - w kształcie łuku,
o końce wysięgników muszą być bryzgoszczelne, lecz jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji,
o pokrywy wnęk kablowych w słupach wysięgnikowych: bryzgoszczelne, lecz jednocześnie zapewniające wentylację grawitacyjną konstrukcji,
>> zabezpieczenie antykorozyjnie :
- cynkowanie ogniowe (grubość cynkowania równomierna na całej powierzchni, nie mniejsza niż 80um) oraz
- malowanie farbą proszkową (fabryczne) przeznaczoną do powierzchni cynkowych; kolor RAL 7042.
Zamawiający wymaga minimum 48 miesięcznej gwarancji.

Dokument nr: RITS.342.22.2022

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania tj. ,,RITS- wysięgniki Umultowska -Wiechowicza", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2022 godz. 14:00. Analiza ofert odbędzie się w dniu 22.11.2022 r

Miejsce i termin realizacji:
III. Terminy wykonywania zamówienia i kary umowne
- termin wykonania zamówienia: 14 grudnia 2022 r.

Wymagania:
- z tytułu przekroczenia któregokolwiek z ww. terminu, naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wartości brutto zlecenia zgłoszonego zlecenia za każdy dzień opóźnienia,
- zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
2. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstawanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz z zapisami obowiązującego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone w/w ustawami. Odpady wytworzone podczas realizacji niniejszej umowy będą przekazywane do instalacji uwzględnionej w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali zdemontowanych elementów metalowych nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać poprzedzona wskazaniem Zamawiającemu z przynajmniej 1 dniowym wyprzedzeniem nr rejestrowego BDO firmy transportującej odpad złomu, szacunkowej masy złomu oraz adresu punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty przekazania odpadów przez Wydział Logistyki Zamawiającego. Czynność przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO powinna być zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia demontażu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu poświadczenie przyjęcia odpadu przez odbiorcę (dokument PZ - przyjęcie zewnętrzne wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Zamawiającego faktury dla punktu skupu metali.
4. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu. W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w ust 11, a nie od dnia przekazania faktury.
5. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia z kosztorysu ofertowego. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
6. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
7. Do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie (ksero uprawnień), że dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika prac - osoba posiadająca przynajmniej uprawnienia do zajmowania sie
dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV,
- referencje potwierdzające doświadczenie przy budowie lub utrzymaniu obiektów z drogową sygnalizacją świetlną
Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty. 8. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.