Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4862z ostatnich 7 dni
19831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu wybiegu dla wilka

Przedmiot:

Wykonanie projektu wybiegu dla wilka

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Woliński Park Narodowy
Grodno 1
72-500 Międzyzdroje
powiat: kamieński
tel. 91 386 49 65, tel. kom. 537 777 180,, tel. 91 386 49 75, tel. kom.885777266
sekretariat@wolinpn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Międzyzdroje
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 386 49 65, t
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu wybiegu dla wilka
Opis przedmiotu zamówienia 1. Zadanie ,,Wykonanie projektu wybiegu dla wilka" obejmujące wykonanie projektu i kosztorysu wykonania nowego wybiegu wilka na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów. Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie: 1) projektu wybiegu dla wilka, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, rysunków zagospodarowania terenu, niezbędnych przekrojów i rzutów szczegółów rozwiązań technicznych w formie pozwalającej na późniejsze przygotowanie zgodnych z obowiązującym prawem wystąpień o pozwolenie na budowę, 2) kosztorysu prac wynikających z ww. projektów, na który składają się kosztorys inwestorski z przedmiarem robót i kosztorys ofertowy, 3) dokumentacji w formie wydruków (1 egzemplarz) oraz danych w postaci cyfrowej (2 egzemplarze) na zewnętrznym nośniku danych w odniesieniu do dokumentów wskazanych w pkt 1 i 2. Dane w postaci cyfrowej muszą być zapisane w formacie .pdf oraz edytowalnym na ogólnie dostępnych platformach operacyjnych, 4) świadczenia w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, do 2 krotnej aktualizacji kosztorysów, o których mowa w pkt 2 (dostosowanie do aktualnego poziomu cen, obowiązujących przepisów i norm) na każdy zaproponowany rok, w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego w ramach zawartej na podstawie niniejszego postępowania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i informacje o miejscu planowanej budowy zawiera załącznik nr 3. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia materiały, sprzęt i środki Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego, w zamkniętej kopercie z napisem ,,Projektu wybiegu" i adresem Wykonawcy lub skan podpisanej oferty wraz z załącznikami mailem na adres: sekretariat@wolinpn.pl lub poprzez epuap. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: ,,Projekt wybiegu".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia Termin wykonania przedmiotu umowy: do 5 grudnia 2022 r.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach niniejszego zapytania. 3. Podana w ofercie cena będzie ceną netto, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. 4. Szczegółowe warunki wykonywania umowy oraz zasady płatności zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy, 3) w wyznaczonym terminie złożą prawidłowo sporządzoną ofertę. VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, lub odpowiednio umocowaną osobę do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, które winno stanowić załącznik do oferty, 2) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
Termin związania oferta
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 21 dni od upływu terminu do składania ofert
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznaczenia wiadomości. Składający ofertę obowiązany jest do uzyskania potwierdzenia złożenia oferty wysłanej poprzez e-mail. Ofertę wysłaną poprzez e-mail uznaje się za skutecznie złożoną po uzyskaniu przez składającego ofertę mailowego potwierdzenia, że wiadomość dotarła i została wyświetlona na komputerze Zamawiającego. Ciężar dowodu w zakresie skutecznego złożenia oferty spoczywa na składającym ofertę. X. Kryteria oceny oferty 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena brutto oferty (waga kryterium - 70%) i zaproponowany przez Wykonawcę okres aktualizacji kosztorysów, o którym mowa w rozdz. III ust. 1 pkt 4 (waga kryterium - 30%). Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z punktacją liczoną według wskazanego poniżej wzoru. Oferty które uzyskają najwyższą ocenę (punkty) zostaną wskazane do realizacji przedmiotu umowy. Ocena = Pc +Pg gdzie: Pc - pkt za cenę Pg - pkt za zaproponowany okres w jakim Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysów (wyrażony w miesiącach) 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1) Cena brutto - waga 70% cena najniższa brutto* Pc = ------------------------------------------- x 100 pkt x 70% cena oferty ocenianej brutto *spośród
wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie a) podstawą przyznania punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, b) łączna cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2) zaproponowany okres w jakim Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysów (wyrażony w miesiącach) - waga maksymalnie 30%
okres aktualizacji oferty ocenianej Pg = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 30% okres aktualizacji najdłuższy* *spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie Ocenie podlegać będzie okres [m-ce] zadeklarowanej gotowości do aktualizacji kosztorysów, którą Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia w ramach zawartej na podstawie niniejszego postępowania umowy. Minimalny okres aktualizacji wynosi 12 miesięcy. XI. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu przyjęcia zlecenia do realizacji Wykonawcy, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze są obowiązany do podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania. XII. Ogłoszenie wyników zapytania Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawcy zostaną poinformowani mailowo i/lub telefonicznie. XIII. Zastrzeżenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji zlecenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym w rozdz. XI Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych. Grodno, dnia 16 listopada 2022 r.

Kontakt:
Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: - Marek Dylawerski, e-mail: m.dylawerski@wolinpn.pl, tel. 91 386 49 65, tel. kom. 537 777 180, - Konrad Wrzecionkowski e-mail: k.wrzecionkowski@wolinpn.pl, tel. 91 386 49 75, tel. kom.885777266

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.