Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji technicznej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KOBYLIN - BORZYMY
ul. Główna 11
18-204 Kobylin-Borzymy
powiat: wysokomazowiecki
tel. + 48 86 274 30 03, tel/fax 86 274 30 26
gmina@kobylinborzymy.eu
Województwo: podlaskie
Miasto: Kobylin-Borzymy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. + 48 86 274 30
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach według koncepcji dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa terenów sportowych i budowa terenów kulturalno-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną".
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
o sporządzenie dokumentacji dla ww. zadania w rozbiciu na dwa zadania:
- Zakres A: ,,Przebudowa terenów sportowych"
- Zakres B: ,,Budowa terenów kulturalno-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną"
o przygotowanie wniosku o pozwoleniu na budowę dla ww. zadania lub przygotowanie równoważnego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
o uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót
Opracowania projektowe dla każdego zakresu zawierać będą:
o projekt zagospodarowania działki lub terenu - 4 egz.
o projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz.
o projekt techniczny - 4 egz.
o kosztorys inwestorski - 2 egz.
o przedmiar robót - 2 egz.
o szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.
o wersję elektroniczną przedmiotu umowy na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej, która musi być zapisana w programie ogólnodostępnym (dokumentu WORD, PDF, JPG o rozmiarze - maks. plików 10 MB) na płycie CD - 1 egz.
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wyżej wymienionych prac projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, decyzji i innych potrzebnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia i przygotowanie stosownego, kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub przygotowanie zgłoszenia robót właściwemu organowi. Należy zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne i w przypadku konieczności w ramach zamówienia należy również sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać wymagane opinie, zezwolenia, decyzje i inne w tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej pozycji kosztorysowej, w której dokonuje wyliczeń w oparciu o kalkulację własną, materiały/oferty w oparciu o które dokonał w/w kalkulacji.
Opracowanie dla zakresu A powinno obejmować następujący zakres robót:
o bieżnia okrężna dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej;
o bieżnia prosta dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią do skoku w dal;
o boisko wewnątrz bieżni z nawierzchni trawiastej wraz z piłkochwytami;
o oświetlenie boiska - możliwość zmiany w tym zakresie;
o rzutnia do pchnięcia kulą;
o nawierzchnie poliuretanowe;
o wykonanie chodników/dojść/dojazdów;
o wykonanie trybun przy boisku;
o przebudowa placu zabaw z częściową wymianą urządzeń, zabawek, nawierzchni;
o wymiana nawierzchni boiska do koszykówki na poliuretanową, wykonanie piłkochwytów, tulei wraz ze słupkami do piłki siatkowej, siatki, wymiana koszów;
Opracowanie dla zakresu B powinno obejmować następujący zakres robót:
o budowa nawierzchni;
o budowa miejsc postojowych;
o budowa/urządzenie terenów zielonych;
o budowa wiaty;
Dostarczenie mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy.
Lokalizacja inwestycji - miejscowość Kobylin-Borzymy, Zakres A (dz. nr 81, 80/4) Zakres B (14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 15) - działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod adresem:
https://kobylinborzymy.e-mapa.net/
Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie koncepcji zagospodarowania terenów jak również uzgodnić szczegółowy zakres prac oraz materiałów.
Dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla wykonawstwa robót budowlanych w związku z tym musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w szczególności z Rozdziałem 1 Oddziału 4 ustawy, tj. m.in.:
o Art. 99 ust. 4 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
o Art. 99 ust. 5 Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny".
o Art. 100 ust. 1 W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.
W przypadku zastosowania przez projektanta znaków towarowych, patentów itd. Wykonawca do dokumentacji dołączy stosowne oświadczenie/informację uzasadniające użycie znaków itd. i zobowiązany będzie dopisać do wskazania takiego wyrazy ,,lub równoważny",
o Art. 101 ust. 4 - Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
W przypadku nie stosowania przez Wykonawcę w/w zapisów Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do bezpłatnej zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie.
o W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów inwestorskich Wykonawca (projektant) dokona bezpłatnej aktualizacji kosztorysów.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
o Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z:
o ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351ze zm.);
o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);
o Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
o ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 ze zm.)
oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto:
o Wraz z projektem Wykonawca przedkłada wykaz opracowań.
o Projektant składa oświadczenie o występujących w opracowaniu ,,etykietach".
o Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, zestawienia szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, czy urządzenia.
o Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość i standard oraz inne istotne elementy.
o Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich uwierzytelnionych kserokopii Zamawiającemu.
o Wraz z przyjęciem opracowań projektowych Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania w granicach wynikających z celu tego postępowania.
o Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej - nieodpłatnie.
o Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do nieodpłatnego sporządzania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych RP.
o Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca niezwłocznie, nieodpłatnie dokonuje niezbędnych poprawek
lub udziela pisemnych wyjaśnień nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.
o Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udzielać odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej niezwłocznie - najpóźniej w terminie 3 dni od dnia przekazania pytania przez Zamawiającego.
o Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania dokumentacji technicznej do wytycznych programowych, w przypadku, gdy Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków krajowych bądź unijnych.
o Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany będzie dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
o Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.
o Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Zamawiającego oraz ich wprowadzanie do zatwierdzonej dokumentacji.
o Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
o W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień oraz nanoszenia wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, jakie zostaną zgłoszone w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Dokument nr: 21/2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 10:00, podając cenę brutto na załączonym formularzu ofertowym, za pośrednictwem:
o faxu: 86 274 30 26
o e-mail: gmina@kobylinborzymy.eu
o w sekretariacie Urzędu
o Pocztą na adres:
Urząd Gminy Kobylin-Borzymy
ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji
Kompletną dokumentację wraz z przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub równoważnym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 31.01.2023 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa Budowlanego w następujących specjalnościach:
- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Złożenie oferty

Uwagi:
Kryterium wyboru
Cena - 100%
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę najniższą cenę.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.