Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa elewacji budynku z płyt piaskowca

Przedmiot:

Naprawa elewacji budynku z płyt piaskowca

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 694 65 13 lub 539 141 214, tel. 697 694 744, tel. 697 694 611
Agata.DeLange@centrum.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 694 65 13 lu
Termin składania ofert: 2022-11-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa elewacji z płyt piaskowca budynku znajdującego się w Warszawie
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem uszkodzonych płyt piaskowca o powierzchni ok 3,5 m? oraz ułożenie nowych płyt z piaskowca na uprzednio przygotowanym podłożu, a następnie wykonanie hydrofobilizacji powierzchni kamienia.
2) Demontaż uszkodzonych płyt i ułożenie nowych płyt dotyczyć będzie tylko tych o znacznym stopniu uszkodzenia i popękanych oraz z dużymi ubytkami Płyty z mniejszymi ubytkami i drobnymi uszkodzeniami o powierzchni ok 3 m? zostaną poddane konserwacji z zastosowaniem specjalnych preparatów.
Przygotowanie programu działań, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r ( Dz. U. 2021r. poz. 81 ), który będzie stanowił załącznik do oferty.
3. Wszystkie prace wykonywane zgodnie z przedmiotem zamówienia będą realizowane pod nadzorem Konserwatora Zabytków.
4. Z uwagi na specyfikę działania pracy Zamawiającego prace muszą odbywać się w wyznaczone dni, po wcześniejszym ich uzgodnieniu, również w soboty i niedziele. Z tego powodu Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń finansowych ani terminowych. Prace mogą być przerywane na każdym etapie realizacji zamówienia.
7. Zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca:
a. przedstawi program działań, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r ( Dz. U. 2021r. poz. 81 ), który będzie stanowił załącznik do oferty,
b. wykona wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu własnego certyfikowanego sprzętu i urządzeń oraz przepisów BHP,
c. odpowiednio zabezpieczy teren budowy,
d. wykona wszystkie prace związane z wymianą i naprawą płyt piaskowca używając poniższych materiałów:
? piasek filtracyjny (ogólnie dostępny piasek kwarcowy),
? zaprawa cementowa M12 (zaprawa klejowa FF455 25 KG SOPRO),
? elementy ze skał osadowych - piaskowiec jako drobnoziarnista skała osadowa w postaci obrobionej w kształcie formatek regularnych dopasowanych kolorystycznie do istniejącego,
? zaprawa klejowa sucha do kamienia - zaprawa klejowa FF455 25 KG SOPRO,
? grunt głęboko penetrujący - Ceresit CT 17 do powierzchniowego wzmacniania wszelkich powierzchni nasiąkliwych i podłoży,
? preparat hydrofobizujący płynny TopMeister Stein Extra.

Specyfikacja:
2. Zebranie Wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej odbędzie się w dniu 16.11.2022 o godz. 10:00 przy Ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pani Elżbieta Eisbaner tel. 697 694 611, e-mail: Elzbieta.Eisbaner@centrum.gov.pl

Składanie ofert:
Ofertę prosimy złożyć do dnia 21.11. 2022r.
1. w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: COAR, Wydział Administrowania Siedzibą Kancelarii przy Ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie w Kancelarii Ogólnej COAR od poniedziałku do piątku w godz.ch od 9.00 do 15.00, albo w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: Agata.DeLange@centrum.gov.pl
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu własnoręcznie podpisanej oferty w wersji papierowej na adres e-mail: Agata.DeLange@centrum.gov.pl pod warunkiem jednoczesnego przesłania oryginału oferty z własnoręcznym podpisem na adres Zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wydział Administrowania Siedzibą Kancelarii, Ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa. W przypadku doręczenia oryginału oferty drogą pocztową, za termin jej złożenia zostanie uznany dzień nadesłania skanu podpisanej oferty w wersji papierowej na adres e-mail wskazany powyżej.

Wymagania:
1. Pod rygorem odrzucenia oferty, należy wykonać obowiązkową wizję lokalną.
5. Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca wystawi fakturę z terminem płatności do 21 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury.
6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z pełną i terminową realizacją zamówienia będą wkalkulowane w ostateczną cenę brutto wskazaną w ofercie Wykonawcy.
C. Kryteria wyboru oferty
COAR przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się poniższymi kryteriami:
1) kryterium cena - maks. liczba punktów - 60 (waga: 0,6), przy czym stosujemy następującą metodologię przyznawania punktów:
C=wc?CminCrozp?100, gdzie: C - kryterium ceny [pkt],
wc - waga kryterium,
Cmin - cena najniższa [zł],
Crozp - cena rozpatrywana [zł].
Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną obejmującą wszystkie koszty Oferenta związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena wskazana przez w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie jako kwota netto oraz jako kwota brutto (w przypadku występowania podatku VAT).
2) kryterium aspekty społeczne - maks. liczba punktów - 10 (waga: 0,1):
o kryterium niespełnione = 0 pkt
o kryterium spełnione = 10 pkt - otrzyma potencjalny Wykonawca, który spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:
- zatrudnia co najmniej 75% pracowników na umowę o pracę lub
- skieruje do wykonania zamówienia min. 2 osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, lub
- skieruje do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, lub
- w ciągu ostatnich 3 miesięcy zatrudnił osobę, która bezpośrednio przed zatrudnieniem miała status osoby bezrobotnej.
3) kryterium doświadczenia na rynku przy pracach objętych Nadzorem Konserwatora Zabytków - maks. liczba punktów - 20 (waga: 0,2):
- poniżej 5 lat - 5 pkt;
- od 05 do 10 lat - 10 pkt;
- powyżej 10 lat- 20 pkt.
4) kryterium termin wykonania usługi - maks. liczba punktów - 10 (waga:0,1):
- powyżej 30 dniu licząc od daty podpisania umowy - 0 pkt;
- w przeciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy - 10pkt.
Usługa wykonana powyżej 45 dni oferta zostanie odrzucona.
D. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem lit. E. pkt 3. Wszystkie załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
E. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
2. Program działań, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018r ( Dz. U. 2021r. poz. 81 ), stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
3. Jeżeli są Państwo czynnym podatnikiem VAT, prosimy o dołączenie do przesłanej oferty oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Prosimy o dołączenie do przesłanej oferty oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3,4,5 do zapytania ofertowego.
F. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
4. Dopuszczamy przeprowadzenie wizji lokalnej przez potencjalnego Wykonawcę, celem której będzie przedstawienie oferty na wykonanie prac opisanych w zapytaniu.
5. Przed wizją lokalną niezbędne będzie przesłanie danych osób (imię, nazwisko, imię ojca oraz PESEL, które będą przebywać na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dane te są niezbędne do weryfikacji przez Służbę Ochrony Państwa. Są to standardowe procedury, które bezwzględnie muszą przejść osoby chcące wejść na teren Kancelarii.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany (bez podania przyczyny). Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Kontakt:
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych ze składaniem ofert jest Pani Agata de Lange tel. 22 694 65 13 lub 539 141 214, w godz. 815-1615, e-mail: Agata.DeLange@centrum.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.