Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
248z dziś
4682z ostatnich 7 dni
18567z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie rozwiązania projektowego

Przedmiot:

Opracowanie rozwiązania projektowego

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A. Dział Oczyszczania Ścieków
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
dariusz.bartkowiak@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie rozwiązania projektowego dot. nowego sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków z OS Radojewo za pośrednictwem kanalizacji grawitacyjnej DN 300.
Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2022, 14:22

AQUANET SA Dział Oczyszczania Ścieków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie rozwiązania projektowego dot. nowego sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków z OS Radojewo za pośrednictwem kanalizacji grawitacyjnej DN 300.

1. Zakres usługi:

Zadanie polega na opracowanie rozwiązania projektowego dot. likwidacji rowu i wykonania kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych na długości ok 90m.

Rurociąg kanalizacji sanitarnej ścieków oczyszczonych ma zastąpić aktualne rozwiązanie, tj. ściek oczyszczony odprowadzany jest na odcinku ok 70m za pośrednictwem rowu oraz na odcinku 20m spływem powierzchniowym do rzeki Warty.

Wykonawca ma w ramach opracowania przedstawić rozwiązanie projektowe ułożenia kanalizacji grawitacyjnej z zachowaniem minimalnego spadku - DN300, PCV-U
Wypływ do odbiornika musi być wykonany w obrębie muru oporowego z ukierunkowaniem wypływu ścieków zgodnie z kierunkiem przepływu wody w rzece.
Rzędna dna rurociągu odpływowego przy murze oporowym powinna być 10cm poniżej średniego lustra wody w odbiorniku rzeki Warta.
Rozwiązanie winno obejmować likwidacje istniejącego rowu oraz wykonanie w tym miejscu rurociągu z wylotem do rzeki Warty w obrębie muru oporowego.
Na odcinku 90m należy przewidzieć wykonanie 1 studni rewizyjnej w połowie długości.
Wykonać przedmiar robót w celu określenia kosztów realizacji całości zadania.

Przed złożeniem oferty cenowej Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.

Składanie ofert:
5. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

AQUANET S.A. Ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ,,Regulamin"), informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja postępowania o udzielenie zamówienia pn: Opracowanie rozwiązania projektowego dot. nowego sposobu odprowadzania oczyszczonych ścieków z OS Radojewo za pośrednictwem kanalizacji grawitacyjnej DN 300 będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą poczty elektronicznej, natomiast składanie ofert będzie się odbywało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl do dnia 23.11.2022r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji:

Prace należy wykonać do dnia 30.12.2022

Wymagania:
Zamawiający przekaże do dnia podpisania Umowy, najpóźniej do 30.11.2022 mapę do celów projektowych.

4. Dodatkowe informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą e-mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,

- Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych,

- Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy,

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy do zawarcia umowy,

- Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego roboty budowlane były wykonywane,

- Warunki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści ogłoszeniu o zamówieniu
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,

- Przekazanie informacji o wyborze:

Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,

- Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony,

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą,

- Przed realizacją zadania Zamawiający przeprowadzi szkolenie z zagrożeń panujących na terenie oczyszczalniach ścieków.

Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz oferty,

- aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do złożenia oferty i zawarcia umowy.

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego. Oferta, której nie będzie można otworzyć uznana zostanie za nieważną.

Za poprawne zapisanie plików odpowiada Oferent.

Uwagi:
3. Kryterium oceny ofert:

100% cena

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Dariusz Bartkowiak

e- mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.