Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
829z dziś
5261z ostatnich 7 dni
19146z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana odtworzeniowa drzwi technologicznych zewnętrznych wraz z futrynami

Przedmiot:

Wymiana odtworzeniowa drzwi technologicznych zewnętrznych wraz z futrynami

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A. Dział Oczyszczania Ścieków
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
tel.: 683 948 338
karolina.karaskiewicz-majchrzak@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 683 948 338
Termin składania ofert: 2022-11-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aquanet S.A. Dział Oczyszczania Ścieków
działając w oparciu o § 22 1 a) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Aquanet Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej "Regulamin"), informuje, że realizacja postępowania o udzielenie zamówienia będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych m.in. tele i video konferencji, natomiast składanie ofert będzie się odbywało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wymianę odtworzeniową drzwi technologicznych zewnętrznych wraz z futrynami na OS Borówiec (3 szt.), OS Szlachęcin (1 szt.) oraz OS Chludowo(1 szt.)
Zakres prac.

samodzielny pomiar wymienionych powyżej drzwi
dostarczenie i montaż drzwi na obiektach oraz utylizację zdemontowanych elementów
wykonać obróbkę budowlaną drzwi wraz ze szpachlowaniem i malowaniem w celu odtworzenia stanu sprzed wymiany
należy zachować wygląd drzwi (odtworzenie 1:1)
drzwi muszą być wykonanie w technologii ogniotrwałej
drzwi muszę być obustronnie w kolorze RAL 5010
drzwi na OS Borówiec i OS Szlachęcin muszą być wyposażone w samozamykacz ramieniowy
drzwi na OS Chludowo muszą być wyposażone w dolne rygle

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2022r. o godz. 12:00

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail karolina.karaskiewicz-majchrzak@aquanet.pl do dnia 22.11.2022r. do godz. 9:00.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:
Zgodnie z zapisami §2 Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

Wymagania:
Kryterium oceny ofert:

100% cena

Płatności:

Zgodnie z zapisami §3 Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

Kary umowne:

Zgodnie z zapisami §8 Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
Dodatkowe informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zamówieniu przed terminem składania ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertą,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy oraz Dokument potwierdzający brak zaległości podatkowych

W ofercie należy przedstawić:

Cenę netto Przedmiotu zamówienia + wys. VAT w PLN,
- Wykonawcy są związani złożoną ofertą do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej (lub

określić w dniach),

- Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących

treści złożonej oferty,

Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez

zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/

dostawy/roboty budowlane były wykonywane,

- Warunki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia

oferty,

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących

po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło

do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych,

- Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej

odrzuceniu,

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że

przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie

Zamawiającego,

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie

ważnej umowy,

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa

kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Przekazanie informacji o wyborze:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia

postępowania przekazana zostanie emailem,

Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,

- Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia

postępowania bez podawania przyczyny,

- Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony,

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający

zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym

Wykonawcą,

Informacja o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Kompletna oferta musi zawierać:

Aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych
Dokument potwierdzający istnienie w systemie podatkowym VAT

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy: ... , nazwa postępowania Wymiana odtworzeniowa drzwi technologicznych zewnętrznych wraz z futrynami na OS Borówiec (3 szt), OS Szlachęcin (1 szt) oraz OS Chludowo(1 szt).

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail karolina.karaskiewicz-majchrzak@aquanet.pl w dniu 22.11.2022r. od godz. 10:00 do godz. 11:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: ....... - (tytuł postępowania) - Wymiana odtworzeniowa drzwi technologicznych zewnętrznych wraz z futrynami na OS Borówiec (3 szt), OS Szlachęcin (1 szt) oraz OS Chludowo(1 szt).

Kontakt:
Osoby odpowiedzialne z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:

OS Borówiec

Dariusz Bartkowiak

tel. 723 003 196 ,

mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl

OS Szlachęcin

Adrian Świergiel

tel. 603608713,

mail: adrian.swiergiel@aquanet.pl

OS Chludowo

Karolina Karaśkiewicz-Majchrzak

tel. 683948338,

mail: karolina.karaskiewicz-majchrzak@aquanet.pl
Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Karolina Karaśkiewicz-Majchrzak
tel.: 683 948 338
mail: karolina.karaskiewicz-majchrzak@aquanet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.