Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
4822z ostatnich 7 dni
19791z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie ekspertyzy technologicznej

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy technologicznej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Aquanet S.A. Dział Oczyszczania Ścieków
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
dariusz.bartkowiak@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aquanet S.A. Dział Oczyszczania Ścieków

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie opracowanie ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo.

1. Zakres usługi:

Zadanie polega na wykonaniu ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo tj.:

- analiza aktualnego obciążenia oczyszczalni ścieków zarówno pod kątem hydraulicznym jak i ładunkowym,

- określenie maksymalnej zdolności przepustowej wszystkich obiektów technologicznych zlokalizowanych na terenie OŚ Radojewo , przy zachowaniu właściwych parametrów ścieków oczyszczonych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

Informacje o OS:

Dokumentacja techniczna - załącznik 6.4:

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2022r. o godz. 13:00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane

Składanie ofert:
Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl do dnia 23.11.2022r. do godz. 12:00.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Miejsce i termin realizacji:
2.Termin realizacji:

Prace należy wykonać do dnia 30.12.2022

Wymagania:
Wyniki posiadanych analiz ścieków na dopływie i odpływie oraz wielkość dopływu ścieków do OS zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie zadania.

Szczegółowe informacje o pracy obiektu są do uzyskania od Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.

Przed złożeniem oferty cenowej Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.

4. Dodatkowe informacje:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą e-mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,

- Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

- Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo

do zawarcia umowy,

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

do zawarcia umowy,

- Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego roboty budowlane były wykonywane,

- Warunki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści ogłoszeniu o zamówieniu
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej

odrzuceniu,

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że

przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie

Zamawiającego,

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa

kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia

postępowania bez podawania przyczyny,

- Przekazanie informacji o wyborze:

Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,

- Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony,

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający

zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą,

- Przed realizacją zadania Zamawiający przeprowadzi szkolenie z zagrożeń panujących na terenie oczyszczalniach ścieków.

Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

3) )wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

5. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ,,Regulamin"), informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja postępowania o udzielenie zamówienia pn: Opracowanie ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo, będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą poczty elektronicznej, natomiast składanie ofert będzie się odbywało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.

Kompletna oferta musi zawierać:

- formularz oferty,

- aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do złożenia oferty i zawarcia umowy.

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego. Oferta, której nie będzie można otworzyć uznana zostanie za nieważną.

Za poprawne zapisanie plików odpowiada Oferent.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy (pełna nazwa firmy) ,nazwa postępowania: Opracowanie ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl od dnia 23.11.2022r. od godz. 12.01 do dnia 24.11.2022r. do godz. 12:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy (pełna nazwa firmy), nazwa postępowania: Wykonanie opracowania ekspertyzy technologicznej pracy OS Radojewo.

Uwagi:
3. Kryterium oceny ofert:

100% cena,

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Dariusz Bartkowiak

e- mail: dariusz.bartkowiak@aquanet.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.