Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4667z ostatnich 7 dni
18552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie w trybie awaryjnym usługi polegającej na wykonaniu przewiertu sterowanego rurą...

Przedmiot:

Wykonanie w trybie awaryjnym usługi polegającej na wykonaniu przewiertu sterowanego rurą PEHD 160 RC SDR11 PN16 długości 40,0mb w ciągu drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2022-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu Dział Wodno - Kanalizacyjny
ul. Armii Krajowej 2b
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
Nr telefonu: 46 830 91 51
sekretariat@zuklowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: Nr telefonu: 46 830
Termin składania ofert: 2022-11-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie awaryjnym usługi polegającej na wykonaniu przewiertu sterowanego rurą PEHD 160 RC SDR11 PN16 długości 40,0mb w ciągu drogi powiatowej Ul. Jana Pawła II w świetle skrzyżowania z Ul. Składową w Łowiczu (działka nr ewid. 3836/1, obręb Łowicka Wieś, powiat łowicki), na okoliczność awarii wodociągu żeliwnego Dn150.
III. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przedmiot zamówienia powinien obejmować:
a) wykonanie przewiertu sterowanego rurą PEHD 160 RC SDR11 PN16;
b) wykonanie 4 zgrzewów doczołowych rur PEHD 160 RC SDR11 PN16;

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie najpóźniej do 23.11.2022r., do godz. 13:00 na adres e - mail:
sekretariat@zuklowicz.pl
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi wymagany przez Zamawiającego: do 14.12.2022r.

Wymagania:
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi standardami, normami technicznymi i przepisami, w tym bhp w oparciu o:
a) załączoną do niniejszego zapytania mapkę sytuacyjną (załącznik nr 1.);
b) wizję lokalną terenu w miejscu robót;
c) wywiad z Zamawiającym.
4. Zamawiający zapewni przygotowanie komór przewiert owych, dostawę rury przewodowej PEHD 160 RC SDR11 PN16;
5. Zamawiający pokrywa koszty energii elektrycznej.
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za prawidłowo wykonaną usługę po otrzymaniu faktury wraz z protokołem odbioru robót, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania:
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zaliczki.
8. Zasady w zakresie kar umownych zostaną ustalone na etapie sporządzania Umowy.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać całkowitą, zryczałtowaną wartość usługi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonych cyfrowo i pisemnie w złotych polskich, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT, w tym:
1.1. wyodrębniony koszt wykonania przewiertu sterowanego;
1.2. wyodrębniony koszt wykonania 4 zgrzewów doczołowo;
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy zachowaniu ww. wymogów, oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1. koszt wykonania przewiertu sterowanego - 80%;
LPc=(Cmin/Cbad) x100pkt x 80%;
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert; koszt z pkt IV 1.1; Cbad - cena brutto badanej oferty: koszt z pkt IV 1.1;
2. koszt wykonania 4 zgrzewów doczołowo- 20%;
LPc=(Cmin/Cbad) x100pkt x 20%;
Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert; koszt z pkt IV 1.2; Cbad - cena brutto badanej oferty: koszt z pkt IV 1.2; Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Osobą odpowiedzialną za merytoryczne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia jest p. Dariusz Marczak - Kierownik Działu Wodno-Kanalizacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać, kierując zapytania pod numertelefonu: 782 596 214 lub na adres mejlowy: sekretariat@zuklowicz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.